HomeBeurzenwee!!Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 655.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

l
29 r
l en een deel der zgn. Standard-Oil belangen, wel financieel
zoo sterk zou zijn, om den storm te weerstaan. Werkelijk
is zulks ook het geval gebleken, maar naast of liever ge- .
zegd, tegenover de Almalgamated-kliek stond een andere
partij, die zich om den koperman Hiïmzs schaarde. r
Hoe de HEINZE°S ter val zijn gekomen is nog steeds '
een duistere historie, doch daar door hun moeilijkheden Y
als ’t ware het begin der acute crisis is ingeluid, dienen
H wij te pogen een theorie te geven.
zt Wij gelooven, dat de HEINZE’S de conjunctuur hebben
s misduid en dat zij,­ toen de prijs van het kopermetaal X
H begon te dalen, groote posten van het roode metaal hebben ‘ j
h gekocht. Wij zijn die meening toegedaan, omdat wie de ge- _
H Qï schiedenis van den oudsten der beide HE1NzE’s kent, weet, ï
V1 dat hij gedebuteerd heeft als speculant in het metaal. Eerst l
b j later is hij opgetreden als exploitant van kopermijnen. In (
g j de laatste jaren was hij uitsluitend het laatste en was
I hij de groote man van de United Copper Company, een van 1
€ i de grootste zoo niet de machtigste van de concurrenten
S der Amalgamated.
E + Nu moet men wel begrijpen, dat de strijd_van een man
, als HEINZE alleen tegen de Amalgamated Copper Company j
­ à met de Standard Oil Company achter zich, een gevecht zou l
beteekenen van David tegen Goliath, minus de kwetsbaar-
F ï heid van den laatste voor een kleinen, flink geworpen steen.
, Als goed financier heeft HEINZE zulks ingezien, en zoo
> ä is het verklaard, dat hij, die toch ook een grootmacht was,
evenals de andere heeft getracht, banken en trustmaatschap- j
pijen voor zich te winnen.
­ Vooral op de laatste steunde hij. Teneinde duidelijk te 1
l Al maken hoe, dienen wij kortelijk in het licht te stellen, wat .
‘ ·, te beteekenis der trustmaatschappijen in Amerika is. j
i Q In ons land zijn trustmaatschappijen niet anders dan be-
’ 'heerende lichamen, die het vertrouwen van velen bezitten ' i_