HomeBeurzenwee!!Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 682.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

l
. 26
Onder deze omstandigheden kwam het in Maart 1907, juist
_ het tijdstip, toen president ROOSEVELT zijn stem dreigend
~ deed worden, tot enorme dwangverkoopen en een daarmede
gepaard gaande daling. Spoorwegwaarden bereikten een gj
koers, dat zij een rendement gaven van 5 tot 8 pCt. yg
l Het was een geweldige schok, maar geen enkele finan-
cieele hoofdman viel. Men mocht een kalme likwidatie en
een langzame verslapping der industrieele drukte verwachten.
De geldmarkt bleef evenwel te gespannen. Verbeteringen '
_ en nieuwe werken moesten tot het uiterste beperkt worden,
En dat moest leiden tot een val in een markt, welke niet f
met de noodige behoedzaamheid werd gecontroleerd. Het
sterkst kwam de vermindering der conjunctuur uit in de
« daling der koperprijzen. Over de kopermarkt van 1907 deden W
en doen een kolossaal aantal sprookjes de rondte, die voor een ä
verklaring der feiten, welke plaats grepen, absoluut niet nood-
zakelijk zijn. De kopermarkt heeft haar eigenaardigheden. Er ’F
bestaat geen kopermonopolie, maar het metaal heeft ook geen
vrije markt met honderden handelaren. In Februari l.l was er
werkelijk koperhongersnood. De prijsverhooging tot 25 à26
Amerikaansche cents per pond was er het gevolg van.
Men heeft wel gezegd, dat de Amalgamated hierin de §
hand heeft gehad, doch wij gelooven niet, dat zulks in over-
eenstemming is met de feiten. De trust had zooveel koper t
op levering verkocht als zij in vier maanden produceeren
kan. Voor de eerstkomende maanden was zij uitverkocht.
Met de paniekdagen in het begin van Maart hield evenwel
plotseling de werkelijke verkoop op. i
Dat was te verwachten. Velen waren evenwel verbaasd, toen ,
de voor vier maanden gekochte hoeveelheden bij de ver- Q
bruikers voor zes maanden voldoende bleken. Uit dit alles
Q blijkt, dat het geen zwendel behoeft te zijn, dat in Februari *
geen voorraad aanwezig was en in September wel. Onge- i
merkt maar zéér snel is de conjunctuur veranderd. Het
‘ Ui