HomeBeurzenwee!!Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 669.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

ll A
25
Doch wederom haalde de conjunctuur het op, nog voor A
j de gevreesde faillissementen plaats vonden. Voor het eerst jj
ëm sedert langen tijd begon in 1904 een periode van ruim en
Zll goedkoop geld. In Europa was de toestand van industrie
ist en handel gunstig. Het zuiden der Vereenigde Staten bloeide
Is, door de hooge katoenprijzen en de boeren werden door hooge ,
ls- j prijzen schadeloos gesteld voor een slechten oogst. Zoo
sts j beterden zich in den zomer de industrieele vooruitzichten
en daarmede de koersen der effecten. l
ts, { Gedurende 21/,, jaar lang heeft de Unie het toppunt van A
Og voorspoed genoten. R00sEvELT’s verkiezing, prachtige oog-
=s¤ i sten, internationale ,,hochconjunctuur", hooge koperprijzen,
·sd groote ontvangsten der katoenplanters, reusachtig toenemende
ds- r ontvangsten der spoorwegen: ziet daar allemaal· feiten,
in W welke medewerkten om de Amerikanen, die toch geneigd
dds { zijn tot overdrijven, te infecteeren met pathologisch opti-
*01 A misme. Weder was het de toestand der geldmarkt, die tot
OP verslapping de aanleiding was. De in Augustus 1906 ge-
[sn nomen proef, om door een georganiseerde hausse aan de rt
*9P promotors gelegenheid te geven, hun shares te verkoopen, ll
?s¤ , mislukte daardoor, dat de Europeesche bankiers hun crediet
OP moesten verminderen, om den gespannen toestand in Duitsch-
de land en Engeland niet tot een paniek te doen ontaarden.
de Ook deden zich de begeleidingsverschijnselen van de laatste A
lik, A phase eener opgaande beweging, nl. stijgende kosten,
ssf A gevoelen.
1ds ln Februari 1907 verklaarden de beste wisselmakelaars in
zies Amerika, dat handelswissels nagenoeg onverkoopbaar waren.
ësü De nieuwe geldbehoeften der spoorwegen voor de uitbrei-
Fm, dingen waren slechts tegen zeer onereuse voorwaarden en dan
1s¤ A nog alleen in Europa mogelijk. De korte rustpoos in 1903/04 l
dsf A was niet voldoende geweest om de kort te voren geëmit­
de teerde nieuwe waarden te verteeren. Alle kleine ,,under-
fles writers" zaten nog vol en een deel der grooten niet minder.
te
. 1