HomeBeurzenwee!!Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 677.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

j ‘t
l .
za
zijlijnen, benevens nieuwe locomotieven en waggons alle
j zeer noodig zijn. Gedurende mijn tijd heb ik de Topeka twee- l
maal zien herbouwen en op sommige plaatsen driemaal, voor j
j ,welke verbeteringen echter thans geen geld beschikbaar is. 4
, Deze toestand is verergerd door de speculatieve mani-
§ pulatie der spoorwegwaarden, welke, ofschoon mr. ROOSEVELT
pogingen deed om er een einde aan te maken, de beleg-
gers bevreesd maakte. Verder heeft socialistische propaganda l
jj geen goed gedaan."
Uit het voorgaande blijkt wel, dat het optreden van mr.
ROOSEVELT stellig en zeker van invloed is geweest op het
verloop der fondsenmarkt, doch wij vestigen de aandacht ·
ii op de uitlating van 1nr. HOLTERHOFF, waar hij het heeft
over het ,,te veel". Dit ,,too much" is ook door anderen
gesproken en aangevoerd als de oorzaak der crisis. Wij zijn
het daarmede volmaakt eens. Ongetwijfeld heeft mr. ROOSE-
VELT een stoot gegeven aan het innerlijk zwakke gebouw, .
doch de president heeft de fundamenten niet zwak gemaakt. lj
Zij waren zulks al en zijn reeds langen tijd wormstekig ge-
vonden. Zijn redevoeringen hebben de bekende groote koers- i
daling in Maart veroorzaakt, die spoedig werd gevolgd door
een opgaande markt, doch het kwaad,dat woekert is blijven j
il voortvreten, en dat kwaad heeft datgene veroorzaakt, wat k
. wij thans medemaken. President ROOSEVELT zwijgt thans,
zijn ministers helpen wat zij kunnen, men kan dus niet zeggen,
. dat het nog steeds de regeering is, die door haar agitatie de
bezitters opschrikt en angstig maakt
Al is het duidelijk dat president R0osEvELT verwarring
j heeft gesticht, de crisis van thans zou toch zeker zijn ge- j
komen, alleen maar wat later, wanneer alles maar zijn eigen N
gang ware gegaan.
Teneinde dit te bewijzen moeten wij wat verder terug
gaan; immers er zijn sedert de laatste finantieele cisis in
de Vereenigde Staten een twaalftal jaren voorbijgegaan.