HomeBeurzenwee!!Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 667.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

n A www j
l
z 22
pijen, welke vervolgd worden, zullen er wel bij varen,
‘ wanneer de operatie eenmaal is geschied."
Een trouw verdediger van Mr. R00sEvELT’s politiek is t
niemand minder dan GODFREY HOLTERHOFF, treasurer van
j de Atchison Topeka en Sante Fe. Deze liet zich, ook in
` Augustus van dit jaar aldus uit:
,,President Roosevelts optreden heeft ten doel te verhinderen,
dat eenige rijke mannen de controle krijgen over alle
spoorwegen in Amerika. Mr. HARRIMAN, die een geldmakende
machine is, met weinige roode bloedlichaampjes in zijn aderen, ë
trachtte de controle over de Topeka te verkrijgen, maar
dat mislukte hem. Mr. ROOSEVELT heeft de aandacht ge-
. vestigd op dit centralisatie-proces, hij heeft zijn gewicht
in den schaal geworpen en zulks zal een goede zaak blijken
voor ons volk.
Ik geloof, dat president RoosEvELT, de toekomst van het
Amerikaansche volk bestudeerend, verder heeft gezien dan
menigeen onzer financiers, die hem aanvallen en de ge-
schiedenis zal hem een grooter man noemen dan hij thans
wordt geacht. Het gevaar is voorbij en het Amerikaansche
volk is stellig niet van plan de controle over zijn eigen
spoorwegen uit handen te geven.
ä De algemeene opinie, dat mr. ROOSEVELT de schuld is
’ aan den huidigen toestand, is onjuist. Ik ben pas uit Et
Duitschland gekomen en de toestand daar, voortspruitend j
uit een teveel op zakengebied, is precies dezelfde als bij
ons. Amerika is in het Westen verbazend voorspoedig j
· maar de opeengehoopte spaarpenningen van het volk
zijn niet voldoende voor de eischen van handel
en bedrijf. Spoorwegen, welke gebouwd werden in haast,
moesten herbouwd worden en nog eens herbouwd, om meer
geschikt te zijn voor het toenemend vervoer. De oude
houten bruggen en lichte rails moesten vervangen worden
door ijzeren bruggen, terwijl dubbel spoor en eenige meerdere