HomeBeurzenwee!!Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 679.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

21
aten Het noodwendig gevolg hiervan was, dat tal van maat-
ver- schappijen, in het eerst vooral spoorwegmaatschappijen,
HEM zich gedwongen zagen hun verbeterings- en uitbreidingswerk `
Jor- _, belangrijk te· verminderen of geheel achterwege te laten. De _
U*g€ spoorwegen kwamen in een lastig parket, toen aan de eene f
den zijde het publiek, bij monde van zijn vertegenwoordiging
znz. in de congressen allerlei eischen stelde en lasten oplegde,
OH- terwijl aan den anderen kant hetzelfde publiek hardnekkig ‘
rad de hand op de toegeknoopte zakken hield.
1de Toen poogde men in de Wall Street den president tot
eer verzachting van zijn optreden te brengen, door kwaadwillig l
OP de fondsenmarkt te deprecieeren. Op woeste wijze werd de
rdt . markt omlaag gedrongen, opdat door het geheele land een
geroep van ach en wee zou opgaan. Het geroep weer- `
C€11 klonk ook, maar niet president ROOSEVELT beschuldigde men j
BI- maar de hyena’s uit Wall Street, wier spel doorzien werd r
ld, ` en tegenover wie men geheel machteloos stond.
HP President R0osEvELT week evenwel niet. En hij vond
BH j steun in de opinie van landgenooten van beteekenis. j
BH Waar men zoovele aanvallen op president ROOSEVELT r
H1 leest, is het zeker niet meer dan billijk ook eens een paar l
BH verdedigers te hooren. j
E Eerst een firmant der groote firma BLUM BROTHERS, die i
Eë zich in het laatst van Augustus in Europa bevond en zich S
#11 . aldus uitliet: ,,Mr. R0osEvE1.T heeft meer werkelijke belang-
2, i stelling voor de republiek dan alle andere goede presidenten U
H die wij gehad hebben. *
r Hij is nu eens iemand, die flink toetast, maar hij is ·
· eerlijk in zijn bedoelingen. Hij mag wellicht voor een deel
- verantwoordelijk zijn voor den finantieelen toestand in Wall j
S Street, maar hij slijpt niet zijn eigen messen. Men vergelijke Q4
5 hem met een chirurg, die een zieke plek heeft uit te snij-
· den. Na een korten tijd zal de wond heelen, en het lichaam
­ zal gezonder zijn dan ooit te voren. Vele der maatschap-
. >’