HomeBeurzenwee!!Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 687.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

20 K
de schaar zijner volgelingen was zeer groot. De resultaten
bleven niet uit. De vertegenwoordigende lichamen der ver-
schillende staten, waaruit Amerika is samengesteld, begonnen
op eigen houtje een vijandige houding tegen trusts en spoor- _,
wegmaatschappijen aan te nemen. Zij maakten allerlei lastige
. wettelijke bepalingen ten opzichte van de exploitatie, stelden
overdreven tarieven vast, verhoogden de belastingen enz.
ln hun ijver en vijandige gezindheid ging men in de afzon-
derlijke staten veel verder dan president ROOSEVELT had
bedoeld. Doch de dam was eenmaal gebroken, en nu stroomde
het water als een lawine neer. Er was geen stoppen meer
aan en wie de jaarverslagen der spoorwegen leest, vindt op
elke pagina dezelfde klacht terug: dat de exploitatie wordt ,
_, gecontrariëerd door hatelijke en lastige bepalingen.
En dat niet alleen. Het geheele volk las de bedoelingen
van den president en ondanks zijn verzekering, dat aandeel-
houders en obligatiehouders niet zouden worden geschaad, `
begon men zooal niet met verkoopen, dan toch met zich schrap
te zetten tegen de aanvragen om nieuw kapitaal. Langen j
tijd konden de spoorwegen geld vinden bij de bankiers en
trustmaatschappijen, maar telkens als deze trachtten hun
papier aan den man te brengen, keerde het publiek den
emittenten den rug toe.
Men lokte het publiek te vergeefs metjallerlei vrijgevige
bepalingen. Er werden kortloopende note’s aangeboden, en .
convertibele obligatiën en nieuwe aandeelen voor een prijsje, .
. het publiek liet Wall Street fluiten en besloot te wachten
op de dingen die komen zouden.
u Op deze wijze werden de banken en andere credietin-
stellingen te New York allengs reuzenpakhuizen van onver-
kochte en onverkoopbare waarden. De last werd allengs
zwaarder en zwaarder en het eind was, dat ook de bankiers
niet meer den moed hadden op zelfs zéér vrijgevige voor-
waarden de hulpbehoevende maatschappijen aan geld te helpen.