HomeBeurzenwee!!Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 682.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

IQ
mijn houding niet doen wijzigen. Laat ik eens en voor altijd
HH zeggen, dat voor zoover mij betreft en gedurende de 18
H- maanden dat ik nog aan het bestuur zal blijven, er geen
3H verandering zal worden gebracht in de politiek, die wij tot
H- dusver standvastig hebben toegepast.
g- Het is vergeefs mij te vragen, rijke ofarme misdadigers
rg niet te straffen, doch ik verlang niet minder ernstig, dat
men zal begrijpen, dat wij niet wraakzuchtig zijn opgetreden
y- en ook niet zullen optreden en bovenal niet zoo zullen
gj optreden, dat onschuldige aandeelhouders en het groote
te publiek in het algemeen in hooge mate en onverdiend zullen l
te lijden. Ons streven is om met zoo weinig mogelijk hardheid `
ons doel te bereiken. ln den rijken man, die zijn rijkdom
j- op eerlijke wijze heeft verworven en daarvan een verstandig
je gebruik maakt, zien wij een goed burger, die aanspraak
je maakt op aller lof en achting. In de moderne samenleving
kunnen er alleen zaken worden gedaan door middel van
gr corporaties en ons ernstig streven is dan ook de corporaties,
gt die nuttig zijn, te helpen. De regeering begrijpt volkomen, t
1, dat ruime eerlijke winsten voor wettelijkhandelende promo-
gy tors en groote dividenden van het kapitaal, dat aangewend r
g wordt voor oprichting of voortzetting van een eerlijke j
H onderneming, noodzakelijke factoren zijn, noodig voor het i
H succes van de ondernemingen en om den algemeenen voor- j
tg spoed in zaken te bevorderen. Dit alles is volkomen ver- l
H eenigbaar met een eerlijke handelsopvatting tusschen de j
E . menschen onderling, zoowel als met de strenge gehoor-
g zaamheid aan de wet. Ons doel is ieder eerlijk man en
jj iedere eerlijke zaak te helpen en onze politiek heeft in
gg laatste instantie ten doel hulp te geven aan den onder-
‘ nemingsgeest van eerlijke zakenmenschen en eerlijke j
H corporaties."
g Zoo sprak president Roosiïvem in Augustus van ditjaar.
Y Trouwens zoo had hij al maandenlang gesproken, en j
j 1
l