HomeBeurzenwee!!Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 672.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

18
De regeering zal er ten laatste toe moeten overgaan om
wetten in te voeren, waarbij de vorming van wettige com-
binaties, die in volkomen openbaarheid worden gevormd en
tevoren door vertegenwoordigers der regeering zijn goed-
gekeurd, wordt toegestaan, maar dit zal eerst kunnen ge-
schieden, wanneer de nationale regeering in veel hoogere
mate de controle uitoefent dan thans het geval is.
ln de tegenwoordige moeilijke tijden, die de beurs door-
maakt, heb ik tallooze aanvragen en ook raadgevingen zoowel
openbaar als particulier ontvangen om iets te doen of te
zeggen, ten einde in den bestaanden toestand verbetering te
brengen.
Over de geheele wereld heerscht er verwarring op finan-
tieel gebied. Deze doet zich gevoelen aan de beurzen te
Parijs en te Berlijn; Britsche Consols zijn gedaald en ook de
koersen der spoorwegwaarden zijn gedeprecieerd.
Op de New-Yorksche effectenbeurs is de toestand zeer
ernstig. Voor het grootste gedeelte is die toestand niet
speciaal te wijten aan de Unie, maar aan omstandigheden,
die in ’t geheel geen verband houden met het optreden der
regeering; doch het is mogelijk, dat hetbesluitder regeering
­ waarin zij zich niet wankelmoedig zal betoonen ­ om
eenige rijke boosdoeners te straffen, eenigermate tot den
tegenwoordigen toestand heeft bijgedragen, althans in zooverre
als daarvoor de bedoelde personen er toe zijn overgegaan
zich te combineeren, teneinde een zoo groot mogelijke ·
finantieele spanning in ’t leven te roepen en aldus de
politiek van de regeering in discrediet te brengen en het
gouvernement te dwingen zijn politiek te wijzigen, teneinde
alzoo de vruchten te oogsten van hun eigen boosheden. '
Dat zij velen, die ter goeder trouw waren, misleid hebben
door hen te doen gelooven, dat er verandering in de politiek
der regeering zou worden gebracht, is mogelijk. Wanneer
dat het geval mocht zijn, dan spijt ons zulks, doch het zal