HomeBeurzenwee!!Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 669.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

17
In den wij nemen, doch het meest typeerend lijkt ons die ’
ld van half Augustus. j
E_ De president sprak toen als volgt: ,,In ons land wint j
TE de meening meer en meer veld, dat niemand een groot j
’ fortuin zal mogen bijeengaren door middel van speciale
te voorrechten, door knoeierijen of doorverkeerde practijken,
i_ voorzoover een en ander door wettelijke maatregelen kan
worden belet en dat fortuinen, wanneer ze bijeengebracht
S zijn, niet zullen mogen worden aangewend voor een doel,
Ei in strijd met de sociale belangen. De ervaring heeft geleerd,
H dat een poging om groote ondernemingen te controleeren
te door eenvoudig ingrijpen van wege de regeering van een
of anderen staat, niet tot de gewenschte uitkomsten zal l
,_ kunnen leiden. l
je " Men zal een wet in het leven moeten roepen, waarin de j
_ maatschappijen, welker bedrijf betrokken is bij het verkeer
_ tusschen de verschillende staten, bij de regeering der Unie
H zullen moeten worden ingeschreven. Vooral is het nood- «
zakelijk, dat worde opgetreden tegen die maatschappijen, ,
3 die als vervoerondernemingen feitelijk een openbare functie l
H . uitoefenen en die in alle opzichten door de regeering ge-
I controleerd kunnen worden, door gebruikmaking van de t
) bevoegdheid, omschreven in de clausule, betrekking heb- j
bende op den tusschenstaatschen handelen zoo noodig door
_ de clausule der grondwet betreffende de postwegen.
_ Gedurende de laatste jaren hebben wij reeds scherpe
j maatregelen genomen om een behoorlijke regeling in zake
[ de spoorwegmaatschappijen te verkrijgen, en wij moeten
niet blijven stilstaan. De nationale regeering dient ten aan-
' zien van deze ondernemingen een gelijksoortig toezicht en
contröle te erlangen als zij reeds uitoefent over de nationale
banken. Wij kunnen dit slechts bereiken door verder voort te
gaan op den weg, die door de onlangs ingevoerde nationale j
wetgeving is afgebakend. -«
l