HomeBeurzenwee!!Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 626.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

16 . ‘
bereiken zal dan een reiniging van den Augiasstal.
Wij willen hiermede niet zeggen, dat wij elk door mr.
ROOSEVELT gesproken woord goedkeuren en elke daad
lofwaardig achten, maar wij, die alles op een afstand be-
schouwen, kunnen ook niet weten, welk een reusachtige
mate van verdorvenheid de president aanschouwde.
Opmerkelijk is het_zeker, dat de president ten opzichte
zijner eerläk/zeid door geen enkel verantwoordelijk Ameri-
kaansch blad verdacht wordt gemaakt.
' Het ergste wat men hem verwijt is, dat hij doldriftig is,
in zijn strijd voor het recht wel eens te hard van stapel
loopt, maar alweer, kunnen wü beoordeelen in hoeverre zijn
tegenstanders, de trustkoningen, verdienen behandeld te
worden als fatsoenlijke menschen?
Het wil ons voorkomen, dat verwezenlijking van de be- .
doelingen van den president in elk land zonder veel drukte
zou hebben plaats gehad en dat Amerika hierop een uit-
zondering heeft gemaakt is alleen te wijten aan de reus-
achtige macht, tot welke de dollar- en trustkoningen zijn
gekomen.
Zij hebben gedacht, prat op hun geldzak, de regeering te
kunnen dwingen naar hun pijpen te dansen, zij hebben, `
naar het oordeel van velen, niet geschroomd de fondsen-
markt te drukken, niet eens, maar bij herhaling, om op
president R0osEvELT hevige pressie uit te oefenen.
Het heeft hun `alles niets gebaat. Integendeel, de dollar-
koningen hebben president ROOSEVELT tot nog grootere
hardnekkigheid geprikkeld, en dat niet alleen, de president
heeft door zijn speeches, welke door het geheele land
resonneerden velen doen inzien, op welken weg Amerika
zich bevond. "
Wij willen president ROOSEVELT zelf sprekend invoeren
opdat men oordeelen kan over zijn zienswijzen. Hetis vrijwel
onverschillig, welke der vele speeches van de laatste maan-