HomeBeurzenwee!!Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 635.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

· 15
= Men begrijpt, welk een reusachtige macht deze 18 mannen
vertegenwoordigen, en vooral, welke kapitalen zij in be-
weging kunnen stellen, als zij begeeren het een of ander j
te bereiken. Men gevoelt tevens, wat het te beteekenen I
moet hebben, wanneer een paar dezer machthebbers om deze j
of gene reden elkaar in het haar vliegen, gelijk maar te
vaak is gebeurd, wanneer de een dacht zijn macht ten koste
van een ander te kunnen vergrooten - of wat zij kunnen
doen, wanneer zij pogen een groot plan te verwezenlijken.
De levensverzekeringschandaien van een paar jaar geleden,
welker behandeling buiten ons bestek ligt, hebben bewezen
hoe weinig scrupuleus vele grooten zijn, wanneer het geldt
een of ander doel te bereiken; ook de geschiedenis der
laatste maanden geeft bewijzen te over en zal nader .
worden beschouwd.
, Het geknoei met de gelden der verzekeringmaatschap­
pijen aan het licht gebracht door den groot-manipulant
THOMAS W. LAwsoN heeft niet alleen de oogen van de groote
menigte opengemaakt, maar ook van de regeering en van '
stonde aan kan men zeggen, dat de kiem van de crisis tt
geboren was. ‘
Wel zijn de dollarkoningen machtig, maar op den duur
moeten zij het afleggen tegen een regeering, die weet wat zij
wil en tegen een volk, dat, geleerd door de feiten, voor- i
nemens is zijn regeering te steunen.
, President ROOSEVELT begon zijn campagne tegen den
almachtigen dollar. ­ J
Wij weten dat wij hierj een teer punt aanraken, omdat door g
zeer velen in president ROOSEVELT niet anders wordt gezien
dan een man, die van zijn functie gebruik maakt, om rijk W
te worden.
Wij kunnen het tegendeel niet bewijzen, maar het is onze
stellige overtuiging, dat mr. ROOSEVELT met zijn hervormings-
campagne niet anders heeft beoogd. en ook niet minder
i
K