HomeBeurzenwee!!Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 554.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

len. j
rol- i
De lucht betrekt.
Het is nog niet zoo heel veel jaren geleden, dat men bij
het bestudeeren van Amerika van een geheel ander stand-
punt moest uitgaan dan tegenwoordig.
Er was een tijd, toen men de Amerikaansche natie vol-
komen kan beschouwen als een landbouwend volk. Van j
het Oosten tot het Westen, van het Noorden tot het Zuiden
zag men, het reuzenland doorreizende, slechts graanakkers `
en uitgestrekte weiden met kudden vee, loopende tot in de
. duizendtallen. ,
M Zoolang het volk een landbouwvolk was, behoorden cri­ l
' sissen van langen duur tot de feitelijke onmogelijkheden, J
omdat wat het land produceerde zijn zonen voedde. Het
produkt was er, werd verbruikt en de nieuwe produktie
[_ voorzag in het dan weer noodige. Misoogst kon groote r
ellende na zich sleepen, zeker, maar dat was ellende, die
vergeten werd, zoodra de rijke grond nieuwe vrucht gaf.
Behalve met vette graanakkers en vruchtbare weiden r
bleek het evenwel, dat Amerika ook gezegend was met groote
schatten in den grond. Er werd goud gevonden in Californië, °
zilver in den staat Denver, kolen en ijzer op tal van plaatsen, r
petroleum en andere mineralen weer elders. Deze groote
rijkdom is de opkomst van Amerika geweest als industrieele
staat, maar hij is óók middellijk de oorzaak van de crisis,
wanneer men de zaak tot op den bodem vervolgt.
Het ligt in den aard der Amerikanen, de zaken in
/