HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 9

JPEG (Deze pagina), 536.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

I .
i Aanmerkingen op den Almanal; voor Landbou-
j wers en Veehouders, voor den jare
. 1847. Eerste jaargang.
In dit almanak wordt bladz. 25 gezegd: »Dat de provin-
cien Holland, Zeeland, Groningen, Noord­Bralzand,
Utrecht, Overgssel, allen uitmunten in het bezit van
_ genootschappen, die ten doel hebben om de landbouw
r in bloei en welvaart te doen toenemen, en l1oe wenschelijk
V het ware, dat ook wij zulk een gunstig getuigenis konden
j afleggen van een dergelijke vereeniging in deze provincie
« Friesland." Zeer hevreemde mij zulks intussehen , terwijl
j men immers ook alhier in Friesland een Commissie van
F Landbouw en een Genootschap van proeloiidervindelijlaen
Landbouw heeft; ­ doch de redenen waarom zulke ver-
j eenigingen tot nog toe weinig invloed op F riesohe land-
,. bouwers en veehouders hebben uitgeoefend, mogen hierin
gelegen zijn, namelijk, dat er te veel geschriften over
de landbouw in de wereld komen dewelke of onvolledig,
of te veel zijn opgesierd met stellingen dewelke veel land-
bouwers bekend zijn , en wel zóó, dat sommige ten eenen-
j male onwaarlieid bevatten, en andere te beuzelachtig
l zijn , en weêr andere indien zij te werk gesteld werden
nadeelige uitkomsten zouden opleveren ; -­ terwijl de daarin
voorkomende nuttigheden niet zelden te overdreven wor-
'L den aangeprezen, en door zulke overdrijvingen wordt er
ligtelijk iets bijgevoegd hetwelk met de ondervinding niet
overeenkomt.