HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 8

JPEG (Deze pagina), 550.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

l I
aq
rg · 4
tl
’$
. VI 1
l in omloop gebragt­­ met dewelke ik niet alle bekend ben ­­ C
heb ik nog niet ontwaard dat er tot nog toe een stelsel ‘
van gronolkennis der landbouwkunde is ontworpen.
l Het is geen wonder, dat de in landbouwkundige ge­ E
k schrg”ten voorkomende nuttigheden, niet zelden met min-
` der doordachte en opgesierde beuzelingen gepaard gaan;
` en proefnemingen welke door ervaring bekend zgn, dat '
C die gezegde proef, niet kunnen houden, het welke
g velen der landbouwende klasse wordt opgemerkt;die daar-
om dan ook alligt het nuttige met het minder waardige
a of ook schadelgke te zamen verwerpen, en van landbouw-
Q kundige geschriften afkeerig worden.
De in landbouwkundige geschriften voorkomende on-
' derzeerpen , kan men niet wel anders aanmerken als, van _
i elkander verwgderde stukken, die moegelgk tot eene re- ‘
Q guliere verzameling van landbouwkundige wetenschap te
F brengen zgn; dewgl voor alenog­mgns bedunkens­
i de landbouzokundige wetenschap als een gebouw zonder i
fondament wordt aangelegd. k
E Dit zgn de beweegredenen waarom ik ondernomen heb k
i _ a. om tot een voorbeeld, uit een paar landbouwkundige
:` geschrgten, eenig nut en gebreken aan te toonen;b. ter-
" wäl ik daarna aan zal wgzen, wat ik door kennis aller t·
F wetenschap versta; c. ten einde hieruit het stelsel van
J kennis der landbouwkunde, ~als zgnde een deel der al-
s geheele wetenschap, - of te leiden; d. waarna ik zal
overgaan om aan te wgzen, hoe men kan aanvangen om
deze kennis ten aanzien van verschillende takken der
landbouwkunde in beoefening te brengen.
nään ï