HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 7

JPEG (Deze pagina), 600.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

(
Y
beeld waardoor de Schrgver of Spreker zgn gedachte
zaak, of onderwerp beteekenen wil, door menig lezer of
hoorder, het beeld voor de zaak, ofonderzoerp zelve wordt
gehouden en aangemerkt.
d. Dat, dewgl alle schrgvers en vertalers der H. Schrift
niet eenerlei wgze hebben van zich uit te drukken, of
` liever om hun gedacht onderwerp in bewoordingen te bron-
gen, en alle lezers en hoorders niet eenerlei wgze van
opvatten hebben, zoo moest onvermgdelgk volgen dat, ten
aanzien van het verklaren der H. Schrift vele verschil-
lende uitleggingen, redeneringen, en gevoelens ontston-
den; - geen wonder dus; dat er onder het christendom
hetwelk maar één Heer en Hoofd heeft, zoo vele religien
en secten zgn ontstaan. ·­­ En hiermede vermeen te
hebben aangewezen dat, de II. Schrift wel voor Gods-
woord maar niet voor het eenige mag worden gehouden.
Wfgsbegeerte en nutte wetenschappen alzoo in klein-
achting gebragt zgnde , zoo kon het ook niet anders of
de kennis aller wetenschap moest mede in onbruik geraken.
V De chr·istenheid zich. alzoo van de kennis aller weten-
" schap ­­-dewelke hun in het beoefenen der H. Schrg’t tot
` geleide had moeten dienen ­- ontdaan hebbende , is er geen
middel meer om de verschillende religicn en secten als '
leden van één ligchaani onder één hoofd tot éénsdenkend­
heid en gevoelens terug te brengen, tenzij men weêr tot
de kennis aller wetenschap terug keert.
_ Naar vrees zal het ook alzoo gaan met de beoefening
in landbouwkunde, bgaldien men niet tgdig zoekt om de
natuurlgkc gronden waarop de landbouwkunde rust, in
deszelfs onveranderlgke natuurwerking te leeren kennen,
en van deze kennis uitgaande zich in landbouwkunde te l
oefenen.
Ofschoon er landbouwkundige genootschappen tot
· stand gekomen, en landbouwkandige geschriften worden
l

I