HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 6

JPEG (Deze pagina), 607.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

I
I
I
I
I IV
heen deszegs duidelgkheid zoodanig hebben kunnen be-
houden dat alle volken en natiën in andere talen opge-
voed, de regte meening en doeleinden der H. Schrgvers,
, voldoende zullen hebben bevat en hebben kunnen verkla-
ren; ­en om deze redenen, merk ik aan:
_ a. Dat alle taalkenners ; --voor zoo ver ik over talen
gesproken heb , -toestaan dat er geene volkstaal is , noch `
I zgn kan, die door alle tgden heen gelgk blgft;maarwel
dat dezelve aan gedurige verandering in woorden en woord-
voeging enz. onderworpen zgn, zoo als door ervaring be-
I kend is. - Ofschoon de gezegde boeken, uit oude,­-
» thans doode, -­ talen zgn overgezet, zgn deze toch ten
tgde van deszelfs schrgvers volkstalen geweest; en diens
volgens onderworpen aan verandering.
{ b. Dat er in verschillende vertalingen der gewgde boe-
I ken, ten aanzien van hetzelfde onderwerp, uitdrukkingen
' en zinspelingen voorkomen welke ongelgke zin opleveren
I en voor ongelgke uitlegging vatbaar zgn.
c. Dat, dezogl de H. Schrift op verschillende tgden
I en dus ook aan - en voor verschillende menschen van
I onderscheidene gevoelens en zinnelgke bedorvenheid is I
a geschreven, zoo moesten zg diensvolgens ook hunne mee-
`I ningen en bedoelingen in zulke bewoordingen brengen dat
I die menschen, aan- en voor wie schreven het zelve
konden verstaan; en moet dit geredelgk toegestemd wor-
den, dan is het mg onbegrgpelgk hoe het mogelgk
kan dat, dat de regte meening en bedoeling van de H. _
Se/irgvers, ­-­ ofschoon ten tgde van hun schrgven voor
die geenen aan - en voor wie schreven , verstaan-
baar genoeg, - door alle tgden heen voor alle menschen
in zoo vele vertalingen in zoo ver noodig kon bewaard
blgven; te meer, daar er in de H. Schrgt veel beeld-
spraak en gelgkenissen voorkomen, welke geheime betee-
kenissen hebben, waardoor het ligtelgk gebeurd dat, het ,
I
I
I
Y
I