HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 5

JPEG (Deze pagina), 548.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

gn
.ï' N L E 1. D I N- G.

·‘ De redenen welhe mg hebben bewogen, om een stelsel
van hennis, der landbonwhnnde te formeren, zgn de
volgende :
Nadat ils uit de christelghe herlzgeschiedenis heb ont-
waard dat er,. in de eerste eeuwen van de uitbreiding der
christelghe leer, eenige wgze mannen geweest zgn, die
getracht hebben om wijsbegeerte en theologie met elhander
· i te vereenigen; doch door meerderheid hunner tegenpartg
het onderspit moesten delven ; waarna niet weinig chris-
ten leeraren eeuwen lang zich niet onthielden om zegs-
' begeerte en sommige nntte wetenschappen, ­- als op de
christel;)'lze leer en goede zeden, schadelgh werkende,-­­
i in een verachtelzjh daglicht te plaatsen: voorzeendende
dat, de gezegde boeken, » het eenige woord van God is." -­
i Tot een voorbeeld: ­-­ De heer ze; z.4w1>E, zegt, in zg'n’
‘ astronomie, dat, theologanten het Copernihaansche Hemel-
loophundig stelsel wel vier eeuwen lang hebben tegenge-
werht, -­ en alzoo hebben belet dat deze onschatbare zee-
tenschap, niet eerder onder het menschdom hon worden
uitgebreid; waarna ik begon in te zien, dat men de ge-
zegde boehen, d. i. de Heilige Schrift, wel als Godswoord
mag en behoort aan te merhen; dewgjl de H. Schryvers,
als mannen door Goddelghen invloed gedreven zijnde de-
zelve hebben daargesteld. ­- Doch han ih niet toestaan
dat, de H. Schrift het eenige woord is; zeaarcloor God
tot de menschen spreeht en zich doet hennen, en evenmin
dat de woorden en geschr/gten zulke on­reranderlg`he hoe-
danigheid hunnen hvelilien, dat dezelre door alle tqliden
Y?
i