HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 45

JPEG (Deze pagina), 655.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

43
kunde echter met namen verdeeld en rubrieksge wijze
gerangschikt worden; ­- zoo als: graan, gras, wortel,
lmol, bol, aardappel, poul- en moesgewassen, vracht-
en hoatgevende boomen , heesters, bloemen, enz. waardoor
dan iedere beoefenaar in de gelegenheid komt om zijne
beoefening naar verkiezing meer opzettelijk bij een, twee
of drie, of meerdere takken der landbouwkunde te kunnen
bepalen.
Het ware waarlijk te wenschen, dat de landbouwkunde,
al meer en meer door velen beoefend werd: want dan
stond eerlang te verwachten dat dezelve onder een van de
voortreffelijkste wetenschappen zou geteld worden; dewijl
zij van God het eerste en opperst volmaaktste Wezen af-
daalt, welk Wezen door cleszclfs volmaakte werkende na-
tuur, alle op onze aardbol groeijende schepselen , uit de
vier hoofdstoffen doet voortkomen, doet bestaan, en we-
der tot dezelve doet terug gaan; en zoo is dus deze we-
tenschap geen gering deel van dat gene, waardoor God
zich, aan de menschen openbaart.
Wil men dit in een beeld, of vergelijking voorgesteld
zien, dan weet ik er geen beter te vormen en daar te
stellen , dan dat men bovengezegde werkende natuur, door
welke God alle op onze aardbol groeijende schepselen doet
Ivoortlwmen bestaan en vergaan; aanmerkt als een deel
van het ware onfeilbare woord Gods, waardoor God tot
de menschen spreekt, zich doet kennen, en Zijne milde
hand opent, om Zijne schepselen te voeden.
Waarlijk men mag wel vragen, of wel eene wetenschap
zoo geschikt is als de landbouwkunde, omdat Godlijk woord
te leeren verstaan. - VVijsgeer, en theologant, kunnen
immers de wezenlijkbeid van eenige denkbeelden, welke
hunne bespiegelende geest van het volmaakte Wezen vormt,
aan de wèl doordachte wezentlijkheden der landbouw-
kunde toetsen, namelijk, door de onstof’f`elijl<e werking