HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 44

JPEG (Deze pagina), 635.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

42
kweeken; doch dan dient men ook nog voornamelijk in
acht te nemen of de grond waarop men dezelve kweeken
wil wel in staat is of in staat gebragt kan worden om die
edele gewassen overeenkomstig derzelver edelen aard te
kunnen voeden, en alzoo zorg te dragen dat die edele
g aard niet terug ga, of ten minste deszelfs edelen aard
behouden kan, en zoo veel mogelijk van tijd tot tijd in
cdelheid toeneemt.
Iliermede vcrmcen ik aangewezen te hebben, hoe men
ten aanzien van de verschillende takken der landbouw-
kunde kan aanvangen, om, naar de in de zeven bemer-
kingen vervat zijnde kennis, dezelve in beoefening te bren-
gen; welke beoefening voor oneindige uitbreiding vatbaar
is. - En zoo is het dan ook , (gelijk bevorens gezegd is),
dat als men zich in één wetenschap oefent, men tevens
met een of meer andere wetenschappen bekend wordt,
terwijl de eene wetenschap de andere licht bijzet, en zoo
is het ook met de landbouwkunde gelegen; - b. v. hij
die de zuivelbewerking behandelt of zich daarin oefent,
wordt eenigermate met scheikunde bekend, en scheikunde
kan de beoefening der zuivelbewerking veel licht bijzet-
ten. - Doch om dit alles in één zin te bevatten kan men
zich aldus uitdrukken, namelijk, dat landbouwkunde, na-
tuurkunde en wijsbegeerte, iets onderling gemeens met
elkander hebben , en in de beoefening derzelve, zü elkan-
der licht bijzetten.
Intusschen moet ik evenwel nog doen opmerken, dat
ik in de grondkennis, de gewassen in een context of za-
menbang heb begrepen, omdat dezelve alle uit de vier
hoofdstoffen voortkomen , en diensvolgens alle een grond-
beginsel tot oorzaak hebben; doch, dewijl de gewassen
van verschillenden aard zijn en daarom ook tot kweeken
en bouwen derzelve verschillende behandeling wordt ver-
eischt, zoo moeten dezelve bü uitbreiding der landbouw·