HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 43

JPEG (Deze pagina), 678.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

j t 41
, welke voor zoodanige vermenging vatbaar zijn, in der-
zelver voortplanting door die vermenging edeler of onedeler
j kunnen worden. ‘
Op grond nu, dat ieder bijzonder geslacht en soort van
gewas, uit de oneindige ongelijksoortige stofdeeltjes van
i de vier hoofdstoffen juist zulke stofdeeltjes naar zich ne- · ·
J men, als met deszelfs aard overeenkomen, om door die
1 aangenomene stofdeeltjes deszelfs uitgebreiclheid, vorm en
f vrucht te verkrijgen, d: i: waardoor zij groeijen; zoo
t mag men hieruit besluiten, dat, dewijl de hoofdstotïen,
j als water, lucht en vuur, vloeistoifelijk zijn; en daarom
ook aan gedurige beweging en plaatsverandering zijn on-
derworpen; en volgens bemerking -4, voortdurend de ont-
bondene stofdeeltjes weder ontvangen, welke zij voormaals
.door groeijen hebben voortgebragt; waardoor deze hoofd-
‘ stoffen dan ook voortdurend in gelijke staat van vrucht-
geving kunnen blijven bestaan, dewijl de grond vaste lig-
cliamelijke stof is, en op dezelfde plaats blijft liggen; -
zoo volgt dat die gronden van welke men jaarlijks de ge-
wassen inzamelt, en daarop jaar op jaar voortdurend de-
zelfde soort van gewas kweekt, het alsdan , die grond aan
genoegzame hoeveelheid van zulke stofdeeltjes zal ontbre-
ken, welke dat gewas, om weelig en goed te kunnen
groeijen noodig heeft; terwijl de mest zelfs, van dierlijke
uitwerpselen, tot bemesting van dien grond aangewend onge-
noegzaam is, om gezegde ontbreking te vergoeden ; - hier-
uit kan men verder besluiten, dat tot het groeijen van de
edelste soorten van gewassen, ook voor ieder naar des-
zelfs aard , ook de edelste stofdeeltjes worden vereischt. -
Daarom dan, (gelijk bevorens van de veeteelt is gezegd),
is het wel en ook volstrekt noodig, om de veredeling der
gewassen, van iedere bijzondere soort te bevorderen , de
i edelste zaden, planten, ranken, looten, enting enz. aan
g te wenden, om zóó doende de edelste soorten te kunnen

`E