HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 42

JPEG (Deze pagina), 632.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

j
l

l
t ‘ 40 v
i Verecleling van gewassen. V
g Volgens bemerking It, worden de gewassen door de Q
werking der natuur uit de oneindige ongelijksoortige stof-
l deeltjes van de vier lioofdstotfen te zamengesteld, hetwelk
i Wij graegïen noemen, `en tijdens het groeijen worden de i
i vloeijende stoffen welke de aderen en vezelen der sehilf, '
g bladen en loof doorvloeit, die stofdeeltjes welke met den i
i aard van het gewas overeenkomen van de overige massa i
afgescheiden, dewelke doo1· aankleving of zamenzetting i
het gewas deszelfïs nitgebreidheid en vorm doet verkrij-
gen, terwijl de overige massa dewelke voor dat gewas
niet dienstig is, aan den achterkant van bladen en loof
door deszelfs tepeltjes uitwasemt en tot de vierhoofdstofl
fen terug keert.
Om dit gedeelte der grondige kennis tot veredelen van ‘
gewassen, in beoefening te brengen, kan men aanvangen
te verklaren, door welke redenen het komt, dat wanneer
men witte- en roode kool bij elkander planten laat bloeijen
om er zaad van te winnen, dat dan alligt uit dat zaad,
eenige planten bastaardkool voortkomt, en ook als men,
op evengezegde wijze, enkele violieren bü dubbelen plant
en van de enkelen zaad wint, dat dan, uit dat zaad,
meer dubbele violieren voortkomen, als wanneer een en-
kele violier die op zich zelfstaande bloeit en men alsdan
daarvan het zaad wint. De reden hiervan zullen wel deze
zijn, namelijk: daar de aard van sommige soorten van
gewassen zoo naauw aan elkander verwant zijn, en de
uitwasemende stofdeeltjes van de eene soort, ten deele
door de andere soort uit de lucht tot voeding worden
aangenomen, en daardoor eene wederkeerige vermenging
van soort, in het zaad ontstaat; door welke vermenging
de enkele violier edeler- en de beide koelen onedeler j
soorten voortbrengen; hieruit blijkt dat sommige gewassen §