HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 41

JPEG (Deze pagina), 652.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

39
dan staat te verwachten dat ook de kosten, dier schapen ,
de opbrengst derzelve zullen te hovengaan.
lk heb juist dit voorbeeld gekozen, om daardoor aan
te toonen , dat de grondaard en de voedselmiddelen , voor
het jonge vee bijzonder veel te weeg brengt om het vee
l door voortteeling te veredelen, of daardoor deszelfs edele
· aard te verminderen, alsmede te doen opmerken, dat als
men eenig soort of ras van vee, naar een anderen grond-
aard of luchtstreek ter voortteeling wil overbrengen, dat
men dan wel overweegt of den aard en de fleur, van dat
overgebragte vee, op zoodanige plaats, ook zoude kun-
_ nen verminderen, en alzoo het voordeel dat men hierdoor
meende te verkrijgen, omgekeerd, op schade zoude kun-
nen uitloopen.
Het is en blijft intusschen , voor ieder veehouder altoos
` van zeer veel belang, op Welke grondaard hij zich ook
bevindt en welk voedsel hij het vee kan verschaffen, om
die soorten en rassen welke op zijnen grond en onder die
luchtstreek en dat voedsel het beste tieren, of {leurigst
opgroeijen en bestaan, zooveel hem doenlijk is, bij elkan-
der te behouden , en altoos de merriën door de beste en
schoonste hengsten te laten dekken, en alzoó ook ten
_ aanzien van ander vee, als koeijen, schapen en varkens
te handelen. Tot aankweeken van het jonge vee, is er
op grond van bemerking 2, 3 en Io , en het even0mschre­
vene, niets noodzakelijker, dan dezelve van hunne ge-
' boorte aan, van de noodige warmte en zulke voedselmid­
delen geregeld te voorzien, als met de vertering hunner
magen overeenkomt, opdat zij lleurig en goedvleesohig
kunnen opgroeijen, tot hun volwassing too: want als men
g zulks verzuimt of hierin niet geregeld te werk gaat, dan
l blijft het heengestel van hun ligchaani kleiner en ligter,
: hetwelk na de volwassing, door beter voedsel noch eenig
ander middel kan worden hersteld.