HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 40

JPEG (Deze pagina), 638.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

r"
l ‘ 33
gewoon is, en laat hen met hun eigen ras paren, dan
, zal men bevinden dat de ligehamen van deze overgebragte
lammeren, grooter en zwaarder en de wol fijner wordt,
dan hunsgelijken welke in Drenthe zijn gebleven, en als
zij het volgende voorjaar lammeren voortbrengen, zullen
zij ook meer melk geven', en de door hen voortgebragte
lammeren zullen ook almede meer en meer veredelen; en ·
ofschoon van jaar tot jaar zóó voortgaande, zullen nogtans
dezelve in vele jaren en misschien nimmer aan de beste
Friesche sehapenrassen gelijk worden, doch komen door
die veredeling het Friesche ras al meer en meer nabij ,
zonder dat dezelve evenwel door het paren met Friesche _
rassen vermengd zijn , en alzoo blijkt het genoegzaam dat
deze veredeling, alleen aan de betere voedselmiddelen moet
worden toegeschreven; terwijl toch ook deze beide pro-
vineien onder een en dezelfde luchtstrcek liggen. - Doch `
laat men nu op deze wijze, Drentsche ooijen met beste
Friesche rammen paren, dan zullen dezelve veel spoediger
veredelen en het Friesche ras naderbij komen.
VVil men deze zaak nu omgekeerd beproeven, en beste
Friesche ooilammeren met een ram ter voortteeling naar
Drenthe overbrengen, en hen ook allezins als Drentsche
schapen behandelen, dan staat het te vreezen, of zij op _
die wijze, wel in het leven kunnen blijven, en driftig
zullen worden, om te kunnen voortteelen; doch zoo het
nog bij meest gunstige jaargetijden gebeurt, dat zij aldaar
in het leven blijven en voortteelen, hare edele aard zal {
er nogtans verloren gaan, hetwelk alleen veroorzaakt wordt
uit gebrek aan zulke voedselmiddelen, als met hunne edele
aard overeenkomt. Door naauwkeurige verzorging en toe-
schikking van zulke voedselmiddelen, als met den aard
van het edele friesche schapenras overeenkomt, zal men {
nogtans in Drenthe wel Friesche schapen in deszelfs edelen l
aard kunnen onderhouden en doen voortteelen, doch als-