HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 39

JPEG (Deze pagina), 667.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

37
eten en drinken noodig heeft, welke zulke stofdeeltjes
moet bevatten , als met den aard en natuur van dat ligchaam
overeenkomen, en in de maag van de massa kunnen worden
afgescheiden, waardoor het ligchaam van dat dier, door de
aanvoer van die stofdeeltjes, grooter en zwaarder, en alzoo in
aanwas toenemen kan , en volwassen zijnde , door dezelve in
' zijn aard en natuur kan blüven bestaan. Hieruit volgt, dat
l hoe meer zulke voedende stofdeeltjes voedselmiddelen be-
vatten, hoe sterker de aanwas en prikkel tot voortteeling
bij het jonge vee zijn zal, en volwassen zijnde zullen zij
alsdan ook vetter worden; terwijl melkgevende dieren
daardoor meer melk zullen geven; doch hierbij, moet ech-
i ter in acht worden genomen , dat men hen geregeld zoa-
[ veel en niet meer voedsel toeschikt, als met de vertering
j hunner magen overeenkomt. ‘
l Verder volgt ook hieruit, dat de edelstc soorten en ras-
sen `van vee ook edeler voedsel vorderen, om in hunne
4 edele aard te kunnen blijven bestaan en voort te teelen;
terwijl mindere soorten en rassen, ook met mindere soort
van voedsel in deszelfs mindere aard kunnen blijven be-
staan. Tot de veredeling van het vee, is het derhalve niet
j genoeg om de beste en edelste soorten en rassen met huns-
j gelijken te doen paren, of de wijfjes van mindere rassen,
met die van beteren soort van het mannelijke geslacht te
vereenigen, maar er wordt dan ook tevens tot het opkwee-
ken der jongen zulke betere voedselmiddelen vereischt , als
l l met hun edeler aard overeenkomt; en dit is het, hetwelk
zeer veel toebrengt om het vee te veredelen. ‘
Door het volgende voorbeeld , zal ik dit nog wat nader
trachten op te helderen: - ziet, men neme dan uit de
naburige provincie Ilrevzt/te eenige ooilammeren en een
ram van erht Drentseh ras, en brenge dezelve ter voort-
teeling in de provincie Friaslrmd op beste kleigrondover,
gen behandelt dezelve zoo als men met Friesche schapen
is