HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 38

JPEG (Deze pagina), 643.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

36
getrokken wordt; sommige oorzaken dier beletselen, en l
de middelen om dezelve te weeren , of te verbeteren, zijn
door ervaring bekend; alhoewel niet alle. J
Ik zoude te ver van mijn voorgenomen doel moeten af-
wijken, indien ik alles wat tot de zuivelbewerking behoort,
· en daarvan bekend is hier ter neder wilde schrijven, en
het zonde ook zeer moeijelijk, of liever, zelfs bezwaarlijk
zijn, om alle naauwlettendheid, welke men bij het room- i
karnen moet in acht nemen, èn door gewoonte èn door
behandeling zich moet trachten eigen te maken, naauw­· l
keurig en duidelijk te omschrijven. ­- Alleen wilde ik
hier aantoonen , dat de zuivelbewerking, gelijk alle andere
takken van landbouw, op de zeven, hierboven aangehaalde *
bemerkingen gegrond is, en alzoo uit die grondige kennis ,
deszelfs aanvang neemt, en daaruit beoefend dient te wor-
den; ten einde, door behulp van die kennis nasporingen
te doen , en oorzaken te leeren kennen , waardoor voor- 1
zegde beletselen kunnen worden geweerd, of verbeterin­ ‘
gen uit te vinden om dezelve te voorkomen.
V e e t e e lt.
Daar in bemerking 2, gezegd is, dat ieder der vier g
hoofdstoffen , uit oneindige ongelgksoortige stofdeeltjes be- l
staat, en volgens bemerking 3, alle gewassen uit gezegde
stofdeeltjes te zamengesteld en gevormd zijn, en volgens
bemerking 4 , vele gewassen door bezielde schepselen wor-
den genuttigd, en alzoo in hunne magen worden ver- ‘
gaard, ten einde tot voeding en onderhoud hunner lig-
chamen dienstig te zijn, om de stofdeeltjes welke tot voe-
ding strekken, van de massa dier gewassen af te schei-
den, of liever, door vertering afgescheiden worden. -­
Om dus nu, ten aanzien der veeteelt dit gedeelte dier ken-
nis in beoefening te brengen, bemerkt men al aanstonds;
° dat ieder jong dier, juist zoodanige voedselmiddelen van