HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 37

JPEG (Deze pagina), 665.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

35
graad van warmte, door een thermometer waar te nemen;
‘ onvoldoende is; dewijl bij gelijke graden van warmte, de
r, natuur bij betrokken zoele lucht, op melk en room, veel
zj. verderfelijker werkt , dan bij eene heldere frissehe lucht,
f terwijl de nachtelijke dauw op melk en room insgelijks
‘ ‘ ook gunstig werkt en een goeden invloed uitoefent; doch
, integendeel is het ook een zeker kenmerk, dat de natuur O
op melk en room bedervelük werkt, wanneer de steenen
vloeren in de melkkelders bij zoel weder vochtig worden.
Om nu kaas te kunnen maken, moet de afgeroomde
melk nog zoet, en zonder overgang noch bederf zijn, en
zoodanig zijnde, doet men dezelve in een ketel, en maakt
haar laauw , of liever, een weinig warm, en roert er als-
dan een weinigje aftreksel van gedroogde kalvermagen
door; welke alvorens tot stremsel bereid zün, en zooda-
nig, weinig tijds gestaan hebbende, stremt of stolt , de melk
_ in den ketel; (en deze stremming of stolling, heeft als-
dan, bijna op gelijke wijze plaats, als de stremming der
melk, in de maag van een kalf) , en wordt op deze wijze
in staat van overgang, tot ontbinding gebragt; -vervol­
§_ gens scheidt zicl1, alzoo door roering, de wei of hui, of
ë liever, (wat ik hier bedoel) de waterdeelen, van de kaas-
7 deelen af; en zóó kan de kaas op verschillende wijzen ,
en tot onderscheidene soorten bereid worden.
i_ Om de beste boter en kaas te maken, vereischt de zui-
velbewerking veel naauwlettenheid en zuivere behandeling ;
devvijl er niet zelden vele natuurlijke beletselen ontstaan,
waardoor de zuivelbewerkers worden verhinderd, om beste
boter en kaas te bereiden; en deze beletselen komen het
meeste voort, uit de vveersgesteldheden, en verschillende
luchtsgesteldheid welke in de melkkelders bestaan, terwijl
i hiertoe ook niet minder, hitte en koude, en het voeder
hetwelk de dieren gegeven wordt, medewerkt; als ook
nog de melk, welke bedorven uit de uijers der koeijen
3 *