HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 36

JPEG (Deze pagina), 626.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

31 °
karnen de boter of vette deelen van dezelve af te seliei-
den. ­-­· Om nu dit, ­- op bemerking 3 en Jr gegronde, i.
natuurwerking, - in beoefening te brengen, en waar ;_
te nemen , giet men, - ingeval van gaarslag karnen, ­­­­~
de versehe melk in vaten, welke in een melkkelder ge- i
plaatst zijn , en tracht alsdan, met de verschillende weers- . Y
gesteldheid, van hitte en koude in aanmerking te nemen, V
niet alleen, maar ook naar mate, het luehtgestel fris,
ol` zoel is; de melk door verkoeling of verwarming, zoo
gematigd te houden, dat zij tijdig en van pas, zuur en
geronnen wordt; bij gebrek aan geronnenheid wordt er
ook wel een weinig karnemelk of azijn bij de melk ge-
daan, ten einde dezelve van pas te maken, en indien de-
zelve niet van pas warm is; wordt dezelve met heet wa-
ter op pas warm gemaakt, wanneer nu de melk van pas
geronnen en juist genoeg warm is, dan wordt door liet
karnen, de boter ligtelijk en volkomen van de botermelk
aïgesolieiden, en alsdan verkrijgt men alle de boterdee­ i
len; doch als men eerder ka1·nt, namelijk, wanneer de
geronnen melk, (melken] te koud is, dan scheidt de boter
zich niet of bezzvaarlgjk af, en men verkrijgtalsdan ook alle
boterdeelen niet. - Laat men de geronnen zijnde melk
te lang staan, dan werkt de natuur intnsschen tot verder 7
bederf en ontbinding voort; en men verkrijgt alsdan al-
toos slechte kwaliteit van boter. -­· ‘
'Vil men kaas en boter beide, van de melk afscbeiden, ii
dan giet men de versche melk, na al, of niet, in water
algekoeld te zijn, naar mate de weersgesteldheid zulks
meclebrengt, - in melkaden of monden, welke in den
melkkelder geplaatst zijn, en na de uitrooming der melk,
neemt men alsdan den room er al`, en giet dezelve in een
· vat, handelt hiermede zoodanig, als zoo even ten aanzien ï
der melk, voor gaarslag karnen gezegd is.
lntusschen staat ook nog op te merken, datde vereischle