HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 35

JPEG (Deze pagina), 679.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

ii
s

ä
hoofdstoffen zijn zamengesteld , en in die ligehamen dege-
nuttigde gewassen tot melk terug-voeren; of liever, de
melk van de genuttigde gewassen afscheiden, en. dezelve
naar de uijers der dieren voeren; zoo is dit dus niets an-
ders dan het vocht, hetwelke uit de stofdeeltjes der ge-
groeide gewassen is voortgeblragt, en alzoo moet ook de
ä melk, van opgenoemde dieren, beschouwd worden, als 4 i
i te behooren tot de groeijende voortbrengselen; want ziet:
als men nu versehe melk, aan de open lucht blootstelt,
dan neemt die melk, uit de lucht al spoedig zulke soort
, van water- lucht­· en vuurstofdeeltjes aan, die geschikt
zijn om zich tusschen de melkstofdeeltjes te plaatsen, en
de melk in verzuring te brengen, hetwelke de eerste merk- 4
bare overgang is tot bederf en vertering, waarna dezelve
ä geronnen en alzoo in een staat van ontbinding wordt ge-
bragt, en zoo werkt de natuur al verder voort, tot dat
ä de melk langzamerhand verderft en tot de vier hoofdstof­
fen wordt terug gevoerd; zonder dat dezelve door men-
Q sehen of dieren genuttigd is.
Alhoewel de melk van koeijen en schapen, oorzakelijk
een natuurlijk voortbrengsel is, om hunne jongen te zo-
gen , zoo kunnen nogtans deze dieren zonder mensehelijke
verzorging in koude luchtstreken niet bestaan; doch deze
verzorging door de menschen hen toegebragt, wordt door
de melk en het vleesch dezer dieren, aan de menschen
zoo rijkelijk vergoed; dat men zelfs niet deze verzorging
nalaat, maar voor die verzorging gestadig waakt, ten
einde melk en vleesch van deze dieren te verkrijgen; ­-
en om al het nut uit de melk, en vooral uit de melk der
koeijen te trekken, nemen de veehouders de gelegenheid
waar, om de melk, als dezelve (op hoven gezegde wijze)
T tot bederf begint over te gaan, om door de werking der
{ natuur, tot de vier hoofdstofïen terug gevoerd te wor-
1 den; namelijk wanneer dezelve geronnen is; alsdan door
3