HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 34

JPEG (Deze pagina), 639.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

il
i

il
in broeüing, en verkrijgt daardoor alsdan deszelfs lijvig­· r;
heid, bü wijze als de koeijenmest door rotting, en na de
lijvigheid bekomen te hebben, is deze dan geschikt om
verbruikt te worden, zoo als boven, omtrent den koeijen-
mest is gezegd, doch door overmatige hitte van broeijen
‘ kunnen de vruchtgevende stofdeeltjes ook te veel verüjnd ­­
en in wasem worden uitgedreven, en alzoo in de lucht ä
vervliegen, diensvolgens verliest de mest hierdoor veel
van deszelfs vruchtgevende kracht, en worden de vrucht-
gevende stofdeeltjes zonder aan de gewassen nuttig te zijn
geweest, tot de vier hoofdstoffen teruggevoerd. t
Door dit voorbeeldj - betrekkelijk de mest van koeijen j
. en paarden, ­­ vermeen ik genoegzaam aangewezen te _
hebben, dat het voor landbouwers en landbouwkundigen
hoogst noodig is om met den aard of eigenschap van iedere j
bijzondere soort van mestspeoie bekend te zijn, e11 ook,
hoe de natuur in en op den aard van iedere mestspecie j
werkt, ten einde dezelve overeenkomstig deszelfs eigen-
schap en natunrwerking, ten meesten nutte voor den land-
bouw aan te wenden.
Nu overgaande tot de Zuivelbewerking, de Veeteelt en ij
de Veredelring van gewassen, - merk ik omtrent de zui­
velbewerking aan, dat dezelve hoofdzakelijk gegrond is,
op de hierboven aangehaalde bemerkingen, 2, 3 ená, ­-
en deszelfs aanvang neemt, op de volgende wijze: name-
lijk, daar alles, wat door groeijing voortkomt, ­ vol-
gens bemerking 3 en Ie, eene natuurwerking is, dewelke
door afscheiding van de stofdeeltjes, uit de vier hoofd-
stoffen, de gewassen, enz. te zamenstellen, en daarna
wederom, hetzij door vertering, of rotting tot de vier
hoofdstoffen worden terug gevoerd ; en daar nu het voedsel , l
voor melkgevende zoogdieren, als koeijen en schapen, be- {
staat uit gewassen, welke door middel van groenen uit de vier j