HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 33

JPEG (Deze pagina), 697.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

3l
midden van J ulij, al eene zeer goede lijvigheid, om tot
bemesting gebruikt te kunnen worden, en men kan als-
dan, in den nazomer of in het volgende voorjaar dezelve
op bouwlanden het best gebruiken, doch voor weiland
doet men beter om dezelve in de laatste helft van Julij ,
of in Augustusover het land te strooüen : [want dan heeft
men kans dat dezelve spoedig onder het gras begroeit, en
heeft alsdan minder te lijden, dan wanneer dezelve te
lang aan zon en lucht bloot ligt, en juist daarom moet
men in den herfst geen mest op de weilanden brengen,
dewijl dan de tijd te kort is om onder het gras te be-
groeijen, en hij alzoo de geheele ewinter voor regen en
vorst bloot ligt, waardoor bijna alle vruchtgevende stof-
deeltjes verloren gaan, zoo dat zulke uitgevrozen mest
in het volgende voorjaar, meer naar turfbrit, dan naar
mest, gelijkt. Intusschen kan het ook gebeuren wanneer
men in Julij, of in het begin van Augustus, goede ge-
, rotte koeijenmest, over het weiland strooit, dat er door
bijzonder groeizaam weder, binnen weinig dagen, zeer
veel gras op gegroeid is, en wanneer men dit, nu niet
tijdig genoeg kan afweiden, dan begint het doorgaans aan
den grond te rotten , doch als men dit bemerkt, da11 doet
men het best, om dat gras af te maaijen, en zoo goed,
of kwaad het kan, hetzelve tot hooi trachten te winnen:
want maait men hetzelve niet, dan gaat de rotting voort,
en de graswortels geraken alsdan ook mede in rotting,
waardoor het ligtelijk gebeuren kan dat zulk land raauw
wordt, en het daaropvolgende eerste en tweede jaar,
weinig gras geeft, en ook dan is de vruchtgeving, voor In
volgende jaren grootendeels verloren.
De mest van paarden blijkt, niet zooals die der koei-
jen, koud, maar van eenen tegenovergestelden aard of
eigenschap, heet te zijn, ‘en wanneer dezelve naar be-
booren met stroo vermengd wordt, komt hij al spoedig