HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 32

JPEG (Deze pagina), 668.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

30
zelfs meerdere lijvigheid veel bezwaarlijker ontbonden, en
niet zoo spoedig met het water vermengd. Even eens
gaat het ook met versche koemest, als men diein dezelfde
winter of voorjaar, in welke dezelve verkregen wordt,
over greidland strooit en het geval wil dat er eenige tijd
· droogte bestaat, dan wordt dezelve door wind en zonne- -
vuur spoediger ontbonden, en zelfs eerder als het gras
die ontbonden wordende stofdeeltjes kan aannemen, welke
daarom alsdan in de lucht moeten vervliegen, en voor
het land verloren zijn. Valt er intusschen op zulke mest,
veel, of zelfs matige regen, dan vermengen zich de beste
vruchtgevende stofdeeltjes met het water en zinken daar-
. mede in den grond, en geven, wel is waar, voor dat jaar
veel vrucht, doch in deze gevallen is de vruchtgeving
van korten duur. Brengt men nu zulke mest over bouw-
land, en wordt hij spoedig ondergeploegd, dan is de-
zelve wel voor verdroogen beveiligd, doch hij wordt dan
ook te spoediger ontbonden, en in dat geval, kunnen de ·
gewassen de voedende stofdeeltjes van dien mest, niet bij
tijds aannemen , terwijl er ook nog vele ontbondene stofdeel-
tjes met de uitwaseming des gronds verloren gaan, en
hierom is dan ook de vruchtgeving van korter duur, dan
wanneer de koeijemnest door rotting de genoegzamelijvig­
heid heeft verkregen en meer zelfstandig is geworden.
Behalve zulke voorvallen, gebeurt het ook al ligtelijk,
dat sommige wortels en wortelvezeltjes te nabij stukken
of brokken versche mest komen en alsdan met den mest
in rotting geraken , waardoor meesttijds ontstaat dat som-
mige gewassen in verkwijning komen en schier te niet gaan.
Wzinxieer een hoop koeijenmest er zoo maar heen ge-
worpen is en niet behoorlijk doorstrooid wordt, dan komt
dezelve weinig in rotting en verkrijgt de regte lijvigheid
niet f, doch als dezelve zoodanig doorstrooid wordt dat de-
zelve bij klampen wordt opgezet, dan bekomt hij methet