HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 31

JPEG (Deze pagina), 705.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

" 29
genaamd, dewelke men op bestemde tijden altoos maaüen
kan, zonder dat de vruchtgeving dier landen vermindert;
doch deze kunnen ook niet geredelijk onder wèl bearbeid
wordende landen gerekend worden, en ook kunnen er
behalve deze, nog wel andere uitzonderingen zijn; en
hieruit blijkt, dat er ook grondsoorten bestaan dewelke
uit water, lucht en vuur eene genoegzame hoeveelheid l A
van zulke stofdeeltjes aannemen, als met die aardstot`­
deeltjes , in werking vereenigd komende , genoegzaam zijn .
om zulke gewassen voort te brengen, ofschoon die voort-
brengselen door menschen vergaard zijnde, niet door be-
mesting behoeft vergoed te worden, om in deszelfs na-
tuurlijke vruchtbaarheid te blijven bestaan. ,
Het is intusschen voor landbouwers niet genoeg om het
hier boven omschrevene te weten , maar het is ook hoogst
noodig om met den inwendigen aard of eigenschap van
iedere mestsoort bekend te zijn , en ook dient men tevens
wel te weten, hoe de natuur in iedere niestsoort werk-
_ zaam is, om de behandeling der mestsoorten, overeen-
komstig deszelfs eigenschap en natuurvverking te regelen.
B. v.: De koemest blijkt uit deszelfs aard koud te zijn ,
dewijl dezelve door de werking der natuur, niet in broei-
jing, maar in rotting komt en door rotting zijne lijvig­
heid verkrijgt, door welke lijvigheid de mest langzamer
ontbonden wordt, als dat dezelve, versch zijnde, in ge-
bruik wordt gebragt. Hoe langzamer de ontbinding voort-
gaat, hoe langer ook de vruchtgeving der mest duurt.
Om dit gemakkelijk te onderzoeken, neme men des win-
ters of in het voorjaar, een handvol mest, van een in
die winter gemaakte en met stroo of ander ruig wel door-
strooide mesthoop, en roere die in water, dan is dezelve
met weinig roeren ontbonden en met het water vermengd;
doch doet men dit ook, van die zelfde mesthoop, `in het
midden van Julij of later, dan wordt die mest, door des-
l