HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 30

JPEG (Deze pagina), 674.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

28
zijn, op die plaats niet tot de vier lioofdstoffen terug voe-
ren , en daarom kan de grond op die plaatsen deszelfs aan-
deel van de ontbondene stofdeeltjes door de werking der
natuur niet terug ontvangen. -­ En hier, is nu het stand-
punt, wáár een landbouwkundige moet aanvangen, om
· · het tweede hoofdbeginsel, in··beoefening te brengen. ­­
Namelijk, als de gewassen overeenkomstig, (bemerking
4), door menschen en dieren genuttigd zijn, moet het
overblijfsel, zoo als, stroo, loof, bladen en zulke dingen
i meer, met dierlijke uitwerpselen, door de menschen,
tot mestspeciën worden vergaard; om beurtelings aan de
landerijen tot bemesting te worden gebezigd, en alzoo,
dezelve aan de working der natuur tot voorzegde, ontbin-
ding over te geven; ten einde tijdens de ontbinding, de
ontbonden wordende stofdeeltjes door de werking der na-
d tuur, op nieuw aan de gewassen toegevoegd kunnen wor-
den, om daardoor des te weeliger te groeijen; en alzoo,
den grond weder te vergoeden, hetgeen de menschen, (op
boven aangehaalde wijze), dezelve hadden onttrokken. -­ .
Everett volgt dan ook, dat als een landman, behalve
boven gezegde mestspeeiën, ook vruchtgevende aardsoor-
ten , vuilnis, geringwaardige, en in rotting gehragt zijnde,
gewassen en al wat meer tot mestspeeie dienen kan, zoekt
te verkrijgen, en hierdoor zijn land meer mestspeciën
aanbrengt; als hij hetzelve aan vrucht onttrokken heeft,
zal dat land boven deszelfs natuurlijke vruchtbaarheid
verbeterd worden.
Dit kan men bijna als eene doorgaande algemeene regel,
ten aanzien van wel bearbeid wordende landen, aanne-
men; ik zeg bijna: dewijl er eenige uitzonderingen kun-
nen zijn, zoo als rietgewassen , welkemenjaarlijks snijden
kan, zonder dat de vruehtgeving daardoor wordt ver-
minderd; zoo ook sommige grasgewassen , op lage hooi-
landen, en wel, de in Friesland bekende grassoort, liesen
l