HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 29

JPEG (Deze pagina), 650.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

; 27
‘ vermulven, enz. zouden ontbinden, en tot de vier hoofd-
“ stoffen alzoo zouden worden terug gevoerd; waarvan de
aarde deszelfs aandeel zoude ontvangen, en welligt iets
meer, dan zij aan die gewassen had medegedeeld: want
het is eerder mogelijk dat eenige stofdeeltjes welke vree-
ger met de massa van water, lucht en vuur, vereenigd
waren, door de groeijing der gewassen, later met de massa
aarde verèénd worden; - en van die gewassen welke
door dieren genuttigd werden, zouden de vier hoofdstof-
fen ieder deszelfs aandeel, nagenoeg, op gelijke wijze
ontvangen, door de dierlijke uitwerpselen, ­­ d. i. de
dierlijke mest, -­ dewelke alsdan op die plaatsen zoude
vallen alwaar de gewassen genuttigd werden, zoo als he-
den ten dage nog plaats heeft, ten aanzien van landen l
welke altüd geweid worden, deze kunnen veelal in de-
zelfde staat van vruchtbaarheid blijven, terwijlgelijksoor-
tige landen welke gemaaid worden, in vruchtbaarheid te-
rug gaan, zoo niet die teruggang, door bemesting ver-
goed wordt. ~­-­ Ook door het afvallen van loof en bladen
van boomgewassen wordt de grond ten deele bemest, en
ten dien aanzien, in vruchtgevenden staat gehouden; ik
zeg, ten deele: want als men een jongen boom plant op
een plaats, waar een ouden boom is uitgeroeid, dan groeit
f dien jongen boom niet zóó goed op die plaats, als een
andere gelijke boom, op gelijke grond, en dezelfde wijze
geplant, zal groeijen, op een plaats, waar te voren geen
boom gestaan beeft.
Maar, daar er nu op onze aarde milliocnen menschen
A wonen, en deze bijna alle gewassen, vergaderen en bij
elkander verzamelen , welke voor hen en de tamme die-
ren, te nuttigen dienstig zijn; alzóó worden de gewassen
de natuurvverking onttrokken, en kunnen dus op de plaats
alwaar zij gegroeid zijn niet worden ontbonden, en de
entbonden stofdeeltjes waaruit de gewassen te zamen gezet
l
l
l
l