HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 28

JPEG (Deze pagina), 618.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

26 j
. staat, dan zal zulk een bewerking, geen diuurzaam voor- r
deel aanbrengen , dewijl die leemsoorten hare vorige digt- "
heid spoedig weder aannemen.
Landen welker bovengrond 5 à Gpalmen, goede vrucht-
bare aarde heeft, -­ zoo als op het Bildt, in Friesland,
nog al veel stukken land zullen gevonden worden, ­·~
kan men twee steek omspitten, zoodat het onderste spit
boven komt, ofschoon ik bij ondervinding niet weet, hoe
_ veel nut dit in de vruchtbaarheid aanbrengt, twijfel ik
er echter geenzins aan , of de meerdere vruchtgeving, zal
op grond, der drie eerste bemerkingen, de kosten rijke-
li_jk genoeg vergoeden: - want , vooreerst ligt de grond
dan luchtiger en meer porieuser, en daarom kunnen de
hoofdstolfen er des te vrijer inwerken; terwijl, ten twee- l
den, het onderste spit, dat nu boven is gebragt, niet is
uitgebouwd, en daarom meer vruchtbare stofdeeltjes be-
vat, dan het bovenste spit dat nu onder ligt. -­­ Door dit
middel kan men ook welligt een geheel braakjaar uit-
winnen. ­­
Het tweede hoofdbeginsel, is gegrond op de vier laatste
bemerkingen, en komt hoofdzakelijk hier op neder, na-
melijk, dat alles wat door de werking der natuur, -
voor zoo verre onze aardbol betreft, -- uit de vier hoofd-
stoffen door groeäing wordt voortgebragt, ook wederdoor i
de werking der natuur wordt ontbonden, en tot de vier
hoofdstoffen wordt teruggevoerd, tenzij hetzelve niet zoo
diep in de aarde wordt bedolven, dat de werking der natuur _
geheel of ten deele belet wordt, om hetzelve te kunnen
ontbinden. A
Als men op grond hiervan, zich eens verbeeldt, dat er
op deze aardbol geen menschen waren, dan moet men
zich ook met een verbeelden, dat de gewassen op de plek
waar zij gegroeid waren, van wege _de werking der na-
tuur, ook weder op dezelfde plek, door rotten, broeijen,
l
ë
`