HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 23

JPEG (Deze pagina), 609.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

l
2l
een ander nabijstaand gewas, hetwelk in aard aan het
eerste verwant is, kan worden aangenomen. Behalven
deze mest moet in dezen ook als mest worden aange-
merkt, zulke overblijvende massa’s van gewassen welke
i niet op voorzegde wijze zijn genuttigd, maar door rot-
ting, vermulfing, verbranding, of op eene andere wijze,
N door de werking der natuur in staat van ontbinding zijn
i gebragt.
Hoewel er veel bezielde schepselen zijn die geheel of
ten deele ligchamen van andere bezielde schepselen, op
bovengezegde wijze, tot voeding hunner ligehamen nut-
tigen, nogtans zijn deze, alzóó genuttigd wordende lig-
chamen oorspronkelijk door het genieten van gewassen,
of iets anders hetwelke door groeijen uit de vier hoofd-
stofl`en voortkomt te zamengesteld, zoodat, al het ligeha­
melijke hetwelke op onzen aardbol door groeijen voort-
komt, hetzij bezield, of onbezield, niets anders zijnkan ,
dan een zamenstel van stofdeeltjes, dewelke door de on-
stolïelijke werking ­- zie e - der natuur wordt te za-
mengezet en gevormd, en wederom door dezelfde wer-
king der natuur, vroeg of laat, hetzij door opgenoemde
uitwaseming, vertering, verrotting, enz. in staat van
ontbinding gebragt, om tot de vier hoofdsteden terugge-
voerd te worden, waardoor de voortdurende vervorming
van het ligehamelijke bestaat.
Ten 5den. Al het ligeliamelijke, hetwelke bij, in 4 ,
op omsobrevene wijze, in staat van ontbinding geraakt,
kunnen wij als mestspeeien aanmerken.
~Ten Gden. Behalven de bij 4 en 5, gezegde mestspe­
cien, zijn er ook vruehtgevende aardsoorten, dewelke als
mest kan gebezigd worden, en hieronder kan men ver-
` staan sommige soorten van slat - en baggeraarde, -
humus, gehugten, zooals terpen en Wieren, dewelke in _
Friesland veelal vruebtgevende aardspeeiën bevatten. -­- E
L