HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 21

JPEG (Deze pagina), 601.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

I
`
I
I
ll)
Fondamenteel stelsel der landbaazckumle, uit het van
a tot f aangezuezene, afgeleid.
Ten lsten. Dewijl nu volgens a, God het volmaakte,
opperste, grondwezen is, die alles wat is en werlat, ver-
oorzaakt, dewelke volgens b, zich door geest en stof
N openbaart, welke geest, - d. i. natuurwerking, - vol-
gens f, naast God, een onvergankelijk werkend grond-
wezen is, zoo is insgelijks ook de stof een zoodanig on-
vergankelijk grondiwezen (*), uit welke beide het heelal
bestaat; en zoo kunnen wij hieruit ontwijfelbaar afleiden
dat onze aardbol met deszelfs dampkring, door de wer-
king der natuur, ­~ geest, -­­ uit die stof is zamenge­
steld, en alzoo een deeltje dier algemeene stof uitmaakt,
zonder echter van dezelve geheel onderscheiden, of afge-
scheiden te zijn.
Ten Zden. Dit zamenstel des aardbolsmetdeszelfs damp-
kring, zijn wij gewoon in vier hoofdstoffen, als: aarde,
water, lacht en ·va·ar te onderscheiden, en door zintui-
I gelijke waarnemingen is bekend, dat ieder dier hoofd-
stoffen uit oneindige, ongelüksoortige, stofdeeltjes he-
staan, hetwelke ten aanzien van de aarde, of grond,
met het bloote oog zigtbaar is, en ten aanzien van wa-
ter, lucht en vuur, - onder anderen door het enten van
boomen voldoende wordt bewezen.
Ten Sden. De aardbol, zon en maan, zijn in derzelver
bewegingen zoodanig tot elkander gesteld, datde werking
der in s gezegde geest, - d. i. de werking der onstof­
felijke natuur, -- door deze beweging, waaruit de regte
(**) Geest en stof, naast God, als grondwezende aangemerkt,
moet niet worden verstaan , als elk een afzonderlijk zelfstandig wezen
uitmakende; maar dat elk als een bijzonder uitwerksel, van het j
éénig zelfstandig Goddelijk wezen moet aangemerkt worden. -­ Waar- ‘
aan ik in dezen den naam van grondwezende , naast God gegeven heb.
o ss