HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 20

JPEG (Deze pagina), 618.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB


I
rl. Dat wij door stof, -­­· monaden -­ al het ligeha-
melijke en vloeistoflelijlce, hetwelke wij door middel van
onze zintuigen kunnen waarnemen , hebben te verstaan.
e. Dat als het ligchamelijke en vloeistoffelijke van de
werking der natuur, -­ geest, ­ onderscheiden en afge-
scheiden zijnde, wordt gedacht, tevens ook gedacht moet
QV
worden, dat hetzelve eene vloeibare vermenging moet
zün , bijwijze als water; - en als men dan weder denkt,
dat de werking der natuur, -­ geest, -­ in de gedachte
vermenging werkzaam is, of wordt, men tevens ook moet
denken, dat door die werking het ligchamelijke uit die
stof te zamengesteld alzoo gevormd en voortdurend ver-
vormd wordt, zoo als wij ten aanzien van het laatste,
met onze zintuigen kunnen waarnemen.
. Dat wi’ ons edrongen evoelen om de in dezen
J U
enoemde eest en stof naast God als onvervankelïke
G ¤ v ¤ J
, vrondwezenden of rondwezendheden waaruit het heelal
u g v
bestaat, te moeten aanmerken, en voorts de geest als
werkende, en de stof als lijdelijk, om bewerkt te wor-
den , beschouwen
Daar nu de rondkennis der al eheele wetenseha , bi`
J
a en b kortelijk herhaald, en bij c , cl, e en f verklaard
is, zoo kunnen wij nu overgaan, om de grondkennis of
fundamenteel stelsel der landbouwkunde hieruit af te leiden.
aldus gelezen worden: » In den beginne was de natunrwerking, .­.
namelijk in plaats van Logos, of Woord, ­- bij God, en de natuur-
werking was God;" en leest men verder voort, tot vs. 4: »Dit
was in den beginne hij God, alle dingen zijn door hetzelve gemaakt,
en zonder hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is; in het-
zelve was het leven, en het leven was het licht der menschen."
Ziet dan vindt men genoegzame overeenstemming, met hetgene bij
c is aangewezen, en men kan tevens bemerken, dat de Evangelist
JOHANNES de beteekenis van het woordje Logos, als grondkennis der
Eivangelieleer heeft gebezigd.
U) Vergel. Genesis 1 , rs 1 ­­ Hoe het begin der schepping door
Mozes wordt voorgesteld.