HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 19

JPEG (Deze pagina), 589.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

.llet is dus in dezen doelmatig dit voetspoor te volgen,
dewül aangetoond is:
a. Dat wi' God het 0 erste volmaakte Y/Vezen als de
. J r
eeuwige eenheid en grondoorzaak van het l1eelal hebben
aan te merken.
Z2. Dat deze eenheid zich op twee wijzen als naar bui-
Q ten openbaart en doet kennen, en wel door middel van
l geest en stof.
0. Dat wij in dezen door geest, de werking der na-
tuur, ­­­ welke onmiddelijk van God uitgaat, ­­-­ hebben
te verstaan; zoodat er tusschen God en de natuurwerking
geen tussehenoorzaak kan worden aangewezen; Waaronder
» wij tevens de bezieling der levende schepselen en het re-
delijk denkvermogen der menschen bevatten, en waardoor
alle stoü`eli_jke dingen bepaald worden , om zoodanig te
zgn en te werken, als dezelve zyn en zcerlaennioeten
Onder anderen zegt de Nederlandsche wjjsgeer B. 1>. srmvoza, ­­
welke in de 17de eeuw leefde, ­- in de 15de voorstelling zjjner ze-
dekunde van God: » Alles dat er is; is in God, en zonder God kan
» er niets zijn, noch bevat w0rdcn." lletwelk hij ook bondig heeft
betoogd. ­-
V Ook de duitsche wijsgeer K. G. F. xnauzrz, in zjjn werk, getiteld :
» Het opklimmend deel der vrjjsbegeerte" ­­ in hetnederduitsch uit-
’ gegeven te Iäaäterdmu bij n. w. van 1{anx>Enwu1<,1S·l5 - zegt:
bladz. 115 § 1. ­­ » Daar de wetenschap de kennis is van God, zoo
» moet zll a zoo zij waarheid behelzen zal, zich ook naar God rig-
» ten, .­ nu is God een zelfstandig geheel, dus moet ook de weten-
»sehap een zelfstandig geheel zjj.i.’> -
Het ware te wenschen dat opgenoemde werken van velen gelezen
en verstaan werden.
(sv) Als men nu weet, dat de wijsgeeren van Imliëzz als de oudste,
de hierbij c omschrevene geest, d. i. natuurwerking, Brama hebben
genoemd, en insgeljjks de wjjsgeeren van Persftïu, Honover, en
die van Egyple, Kneph, en in later tijd die van Grz'e/cezzlmzd, Lo-
gos, en men verder weet, dat de Evangelistïonanmïs zijn Evangelie
in de grieksche taal schreef, en het woordje Logos, -· hetwelke in _
onze overzetting, door lfoord is vertaald, -­ gebruikt, dan kan
gezegd Evangelie Johs. 1, ws, 1, in onze taal meer verstaanbaar,
J 2
l
l G A Ni__,_,_ ,,_,., WN, __, ,.,,, __, , en