HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 18

JPEG (Deze pagina), 624.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

16
en deze gewaarwording is weder het eenige middel om
bovengezegde onstoffelijke werking der natuur te leeren
kennen, en deze kennis is VBCl€l' het middel om God naar
waarheid te leeren bevatten, en mag daarom het waar i
onfeilbaar woord van God genoemd worden. - Vergel.
Rom. 1 vers 20. - i
Bereids is aangewezen dat, ware kennisse Gods de 3
grondkennis aller wetenschap is; - en ziedaar het fen-
damenteel stelsel der oostersche wijzen, Waarop zij hunne
wetenschap tot verbazende uitgebreidheid hebben ont-
· Wikkelcl. ­-·
De grondige kennis der landbouwkunde moet dus uit
de grondkennis aller wetenschap worden afgeleid; dewijl ,
het eindige menschenverstand oneindig veel te kort schiet , '
om vooromschrevene algemeene volmaakte wetenschap te
kunnen bevatten, zoo waren dan ook de menschen ge-
noodzaakt zich gedeeltelijker wijze in dezelve te oefenen,
ofschoon de algemeene volmaakte wetenschap in haar we-
zen ondeelbaar is; nogtans waren de redelijke bewoners
dezer aarde in de noodzakelijkheid om dezelve denkbeel-
dig in deelen te onderscheiden, en aan ieder uitgedacht V
deel eenen bijzonderen naam te geven, waaruit de ver-
schillende benamingen der wetenschappen natuurlijker ;
wijze moesten ontstaan.
. Daar nu de landbouwkunde, gelijk alle andere weten-
schappen, ook als een deeltje dier algemeene volmaakte
wetenschap moet worden gedacht, zoo volgt, dat de gron-
dige kennis der landbouwkunde uit de grondkennis dier
algemeene volmaakte wetenschap moet worden afgeleid;
zoo als de ouden ook voor hunne bijzondere wetenschap-
pen hebben gedaan
Ct) Ofschoon deze grondkennis van de onde oostersche wijsgeeren
is gekend en beoefend , daarom moet men niet denken, dat dezelve
bij alle latere westersrhe \`l_lSg't’Cl‘(’Tl in vergetelheid is geraakt. ~­
l
E
1
· E