HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 17

JPEG (Deze pagina), 627.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

15
vloeijende chaos, bij wijze als water, zoodat de oorzake-
lijke wezenlijkheid aller dingen in het wezen der Godheid
bestaat, en God door geest en stof zich als naar buiten
openbaart en doet kennen, welke openbaring het onfeil-
' baar woord Gods is. ­ ‘Nijders bragten de ouden zich
voor het verstand, dat de geest,-­natuurwet,-onder
· het stof begonnen had te werken, waardoor het stof he-
, werktuigd werd tot voortbrenging van alle ligchamelrjke
j schepselen welke in het heelal bestaan, en datdelcvende
ligchamelijke schepselen ook hierdoor werden bezield. -­­
Dit noemen wij thans de schepping. ~ Vergel. Genesis
1 vers 2 »de geest Gods zweefde over de wateren/’
Deze werking beschouwen zij niet als overgaande oor­
Q zaak van de wording der schepselen, maar ook als in-
l blijvende oorzaak tot voortdurende instandhouding der-
e zelve; waardoor alle ligchamelijke schepselen bepaald wor-
‘ den, om dusdanig te zijn en te werken, als zij zün en
werken moeten; en zoodanig te bestaan te vergaan en
vervormd te worden, zoo als voortdurend in het heelal
S plaats heeft.
l
, Hieruit volgt dus, dat de door de natuurwerking ge-
l .. . .. .
r vormde stoffelrjke ligchamehjke schepselen in deszelfs rust
, en beweging de eenige dingen zijn, welke wij door mid-
del van onze zintuigen, als gezigt, gehoor, reuk, smaak
en gevoel, in het gansch heelal kunnen gewaar worden ,
l
'
(*) Wij kunnen niet vast stellen, dat alle oude wijsgeeren door
i scheppen een begin aller dingen hebben verstaan; om reden, dat
God alsdan gedacht moet worden van eeuwigheid niet werkzaam te
l zijn geweest; maar eenmaal heeft begonnen werkzaam te worden,
hetwelk veranderlijkheid insluit, ­­­ maar dat door scheppen het begin
j van ls menschen denkvermogen en onderkennen moet worden ver-
1 staan, zoodat de mensch van dit standpunt kan beginnen te den-
ken, om zich in de beschouwing van het heelal te oefenengbij wijze
J als of het heelal door middel van de schepping zoodanig begin had l
genomen. I
lv.