HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 16

JPEG (Deze pagina), 630.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

` l4
Nadat ik nu kortelijk heb aangetoond,hoede menschen
tot de grondkennis aller wetenschap kunnen komen; ga
ik over om beknoptelijk aan te wijzen; hoe of ik het ver-
sta, of begrijp, dat oude oostersche wijzen die kennis
in beoefening hebben gebragt. E
Zij dan, bragten zich voor den geest , ofliever voor hun
verstand en oordeel, dat de natuur der opperste Eenheid, - ·
i God, -­de tweeheid voortbragt; of met andere woorden, j
dat de Eenheid, door middel van de tweeheid zich als j
j naar buiten openbaarde, en dat de tweeheid bestaat in
i geest en stof, waardoor het gansch heelal deszelfs aanwe-
j zen heeft. - Door geest verstonden zij datgeene, het-
V welk wij thans de onstofïelijke werking der natuur, of
T natuurwetten noemen, en beschouwden dezelve als onmid­
delijke uitwerkselen van het Goddelijke wezen; zoodat er F
tusschen God en de onstoüelükc natuurwerking geene tus- 5
sehen oorzaak bestaat. (*) En dcwijl nu de natuurwer­
r king een onmiddelijk uitwerksel van het opperste vol-
maakte Wezen is, zoo is het vast en zeker, dat de na-
tuurwerking naar eeuwige volmaakte regelen werkende
voortgaat, diensvolgens de regelen welke men van deze `,
werking eens heeft leeren kennen, die blijven bekend,
· en hoe meer men van deze regelen leert kennen, hoe uit- J
gebreider de kennis der wetenschap wordt, dewijl die re-
i gelen volmaakt zijn, en oneindige, onveranderlijke on-
deelbare eigenschap van volmaaktheid bevatten, zoo volgt
‘ dat de wetenschap ook oneindig, onveranderlijk en on-
A deelbaar is, en dat men daarom wel in dezelve kan toe-
j nemen, maar nimmer kan uitleeren.
E De stof zonder de werking der natuur gedacht, als op l
zich zelfs staande, stelden de ouden zich voor, als een j
, Oi) De wijzen van Izzrifëri hebben bovengezegde geesf,-natuur-
wet-bij persoons verbeelding Brama, en de wijzen van Pe:rsz'«2'nins- g
grelijks Honovcr genoemd , en heide als zoon van God wreeril. K
1 `