HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 15

JPEG (Deze pagina), 629.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

I3
te gelijk met andere wetenschappen eenigermate bekend
`vvordt, hieruit blijkt d.us klaar, dat alle wetenschappen
in wezen onderling aan elkander verwant zijn, zoodat de
wetenschappen wel mensehelijk denkbeeldig met namen,
maar niet naar deszelfs wezen van elkander onderscheiden
zijn, en moeten daarom oorzakelük als een eenige, alge-
= meene ondeelbare, onbegrijpelijke wetenschap, gedacht
worden; dewijl het menschelijk verstand niets anders kan
V bevatten, dan dingen die werkelijk bestaan , en het geene
j welks bestaan mogelijk is; dierhalve is wetenschap niets
anders, als kennis te hebben van het geene dat bestaat,
en mogelijk is om te kunnen bestaan;-­en dewijl van al
, het geschapene geen ding zonder oorzaak bestaat, en oor-
zaken weder oorzaken hebben en een oneindige reeks van
f oorzaken zonder eerste en opperste oorzaak te stellen,
g ongerijmd en ondenkbaar is; zoo is het stellig zeker, dat
er èèn eerste opperste oorzaak bestaat, dewelke deszelfs
bestaan, zonder uiterlgke oorzaak, in zich zelfs heeft,
die alles veroorzaakt, en zelfs niet door iets buiten zich ver-
5 oorzaakt wordt; -en deze eerste opperste volmaakte oor-
, zaak, is dat Wezen hetwelk wij God noemen.
Aangezien nu, God de oorzaak van alles is, wat bestaat
, en bestaanbaar is, en wetenschap niets anders bevat dan
§ kennis van het bestaande en bestaanbare te hebben; zoo
volgt, dat God ook de oorzaak der algemeene volmaakte
l onbegrijpelijke wetenschap is; alzoo dan, moet ook ware
kennis van God, - ik zeg niet volkomene kennisse Gods , -
de grondkennis aller wetenschap zijn: want, ofschoon
onze kennis van God een titteltje is van volkomene ken-
nis, van het Opperwezen; zoo kan dezelve echter waar-
heid zijn, en niets is voor den mensch nuttiger en noo-
diger dan ware kennisse Gods te hebben; hoe gering die
kennis evenwel ook wezen moge, zij moet onbetvvälbaar
waar zijn. i l