HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 14

JPEG (Deze pagina), 636.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

12
en veehouders weinig invloed hebben uitgeoefend;-en
j om dit gebrek te verbeteren, wordt er een fondamenteel
stelsel vereischt, om tot grondige kennis der landbouw-
l kunde te kunnen dienen.
Voor zoo ver mij bekend is, is cr tot nog toe door geen
landbouwkundig genootschap een fondamenteel stelsel,
waarop de landbouwkunde rust, gevormd, en hierin zal ’
j welligt ook de oorzaak gelegen zijn, dat er door velen,
l welke het aan gelegenheid van ondervinding ontbreekt, V
l minder doordachte beuzelingen worden te berde gebragt, j
j , waarvan vele dier dingen indien zij door de landbouwers
j of veehouders werden te werk gesteld , niet alleen noo­ 1
delooze kosten, maar ook nadeelige uitkomsten zouden 1
lj opleveren; en hieruit spruit alzoo voort dat de boeren 1
i over het algemeen niet genegen zijn om alles, voor waar- f
j heid aan te nemen en te werk te stellen, wat hen ten ï
l aanzien van de landbouw, als gunstig wordt aangeprezen.
l Aantooning wat grondige kennis aller wetenschap is.
Indien nu iemand het noodzakelijke van zoo een fonda­
l menteel stelsel inziet, en vraagt waaruit hetzelve zoude à
kunnen worden afgeleid?-dan weet ik niet beter te ant- l
woorden: dan dat men eerst de grondige kennis aller we-
‘^ tenschap, ­- welke de oostersche wijzen van de oudste v
tijden af, hebben gekend en beoefend, en daarop hunne l
, geheele wijsbegeerte gebouwd hebben ; -­beh0ort te lee-
ren kennen. ­- Doch vraagt men, waarin de grondige i
kennis aller wetenschap bestaat? ­­ Ziet, voor zoo ver
Q ik uit geschriften van oostersche taalkenners heb kunnen
j afleiden, kan dezelve op de volgende wijze klaar en hel-
U der bevat worden; doch om dit bevattelijk voor te stel-
len, moet ik wel iets eigendunkelijks laten vooraf gaan ,
E; om aan te toonen, hoe de menschen tot grondige kennis
aller wetenschap kunnen komen. Nu dan, men bevindt,
dat wanneer iemand zich in eene wetenschap oefent, hij
I
l
1
l
l
¢
a