HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 13

JPEG (Deze pagina), 621.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

ll
onderscheidingen , welke omtrent de koeijen genomen
wordt, eene koe neemt en die alle bij elkander ’s zomers
in eene weide, en deslwinters op stal, gelijk voeder ge-
nietende, - hetwelk in dit werk als basis van berekening _
is aangenomen , -- zal de ondervinding doen zien dat het
er wel verre van af is dat in de dagelijksche melkgeving,
· en in het aanhouden der melkopbrengst, juist zoodanig
verschil bestaat, als door eeunow wiskunstig berekend is.
Had nu de Schrüver deze berekening gebaseerd op de
verschillende klimaten en de verschillende grondaard van
Fmnkrgk, waarop die onderscheidingen der koeijen meer
te huis behooren, dan zoude zijn berekening meer met de
ondervinding overeengekomen zijn ; doch nog niet zoodanig
, of er zouden vele onreguliere verschillen bevonden wor-
den; want al het stoffelijke ondermaansche is aan veran-
dering onderworpen, en hiervan kan de melkgeving der
koeijen niet zoodanig worden uitgesloten, dat van dezelve ·
eene wiskunstige berekening te maken is, dewijlhet door
de ondervinding toch genoegzaam bekend is dat er onder
een twintig- à dertigtal melkkoeijen wel enkelen zijn die
dagelijks minder melk opbrengen en langen tijd vóór het
afkalven droog worden, als wel met dezelve in het vo-
aa rige jaar heeft plaats gehad, terwijl weer anderen van
dezelfde kudde meer melk geven en langer hiermede aanhou-
den dan in het vorige jaar met dezelve heeft plaats gevonden.
Het blijkt alzoo dat het werk van eeuwon te veel met
versinselen is opgesierd, die met de uitwerking der na-
tuur niet overeenkomen; hetwelke door vele friesche
veehouders zeer wel bemerkt wordt; en daarom is het dilll
ook dat dit werk van eeuwen, bij vele friesohe boeren
weinig ingang vindt. -­ En hiermede vermeen ik behoor-
lijk te hebben aangetoond, wat de reden is, waarom land-
bouwkundige genootschappen en geschriften daartoe be- ·
trekking hebbende, tot nog toe op friesche landbouwers j