HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 11

JPEG (Deze pagina), 626.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

x
0 `
hadden opgeleverd, als de blikken melkvaten. -­- Maar
er wordt niet gemeld wat deze proefnemers met de afge-
roomde gcronnen melk hebben gedaan , noch wat men er
mede doen moet; diensvolgens is dit, in de eerste plaats
eene onvolledigheid; terwijl in de tweede plaats, staat
aan te merken, dat als de melk in vaten staat tot dat
dezelve geronnen is, dan kan de room er niet zoodanig
worden afgenomen dat hij alle boterdeelen bevat, en de
'; afgeroomde geronnen melk is dan voor het gebruik van
iz menschen en beesten minder geschikt, en daarom moet
Et men al de geronnen melk karnen , dewijl men alsdan alle
F boterdeelen bekomt, en van het overige karnemelk ver-
f krijgt, - deze handelwüze noemt men gaarslag kernen. -­-
l Vl/`il men room alleen karnen , dan moet mcn de versche
[ melk niet in vaten, maar in aden of andere platte bakken
2 gieten, en de room er afnemen als de melk nog zoet is;
Q en als dan de room in een vat laten staan tot dezelve geronnen
is, en daarna dezelve karnen , en zoo doende kan men de
boter van de melk afseheiden; het overblijvende is kar-
,< nemelk, en van de afgeroomde zoetenmelk maakt men
kaas, waarvan het overblüvende wei of hui is; zoo wor-
den alle boter- en kaasdeelen afgescheiden, hetwelk vol-
­·S gens boven omschreven proef onmogelijk geschieden kan.
Zoo is dus door ondervinding bekend, dat bovengezegde
proefneming niet overeenkomstig dc werking der natuur
genomen is, en indien men dezelve in een boerenbedrijf
t te werk stelde zoude zulks ongetwijfeld verbaasde nadee-
lige uitkomsten opleveren. -- Wijders houd ik mij ver-
zekerd dat de ongelijke tijd van het ronnen der melk in
blikken- of zinken melkvaten, niet aan het blik of zink,
maar aan andere oorzaken moet worden toegeschreven,
zoodat dit opgegeven verschil bij alle weêrsgesteldheid
van koude of warmte niet hetzelfde wezen zal. j
Voorbeeld 4. - Het werk van den franschcn cruxvou. ,