HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 10

JPEG (Deze pagina), 618.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

[ :
8
Proeven op een bepaalden grondsoort of klimaat geno-
men, worden ook somtijds als algemeen toegepast; dat
g zulks te veel plaats heeft, zal ik door de volgende voor-
4* beelden iets nader trachten aan te wijzen.
iii Voorbeeld I. Bladz. 8 en 9, van opgenoemden alma-
i nak. --0ver de diepte waarin men moet zaaijen, om een
goeden oogst te hebben; ­- wordt gezegd: »llat men
if gewoon is het zaad van graansoorten op een diepte van
3 à 4 duimen met aarde te bedekken ;" -­ hier worden
jl voorzeker oude friesche duimen bedoeld P -­ daarna wordt 2
V er bijgevoegd, ndat deze wijze van zaaijen ondoelmatig
is, en echter die meening bij de landlieden vast staat." E
Ofschoon er welligt in Friesland niet één landbouwer
gevonden wordt die in zulk een meening verkeert. l
1; Verder worden er vergelijkingsproeven opgegeven, en I
eene wijze van zaaijen aangewezen, die nieuw genoemd 2
Y wordt, terwijl deze wijze van zaaüen in Friesland reeds _
l sedert onheugelijke tijden in gebruik is geweest en nog
is; wordende de landbouwers hierin intusschen ook nog
i eenigermate gegispt, en zulks ten onregte; hieruit kan ji
dus bij velen ligtelijk een waanzin bestaan, om landbouw-
al kundige geschriften goed te willen beoordeelen.
Voorbeeld 2. Bladz. 12. -`l‘vliddel tegen de koornworm. - ­·s
{ Als de hier opgegevcne middelen voldoende zijn, of zoo-
il danig worden bevonden, dan is de bekendmaking daar-
· van , voorzeker van zeer veel nut en aanbelang, en kan
, dienen tot bewijs, dat er in landbouwkundige geschriften ,
wel nuttigheden voorkomen.
E Voorbeeld 3. Bladz. 43. - lllelkvaten van Zink. -­
llier wordt eene proefneming van zinken- en blikken
melkvaten opgegeven, in welke de melk versch gegoten
Y werd en zoolang staan bleef dat dezelve geronnen was;
toen had men er de room afgenomen en gekarnd, en be-
vonden dat de zinkenvaten meer en aangenamer boter