HomeArtsenstaking, een teeken des tijdsPagina 4

JPEG (Deze pagina), 614.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 10.08 MB

2 R
N
Bij het beoordeelen van dit verschgnsel dienen
in het oog te houden dat de geneesheeren in een eigen-
aardige sociale positie verkeeren. Door hun ontwikkeling
worden ze tot de hoogere standen gerekend, maar door
hun werkkring zgn ze dienaren, die ook voor den minste
ter beschikking moeten staan. De onaangenaamheden,
die zg in den dienst der armen, dikwgls voor een uiterst
schraal honorarium, ondervinden, zgn zeer groot. Niet
zelden zouden den toestand ondragelgk noemen als
niet een hoogstaand pliclitgevoel hen staande hield. Dat
geeft hun de kracht, hun nachtrust op te offeren of een
gezelligen kring te verlaten om, door alle weer en wind ‘
heen misschien, in een krot hulp te gaan verleenen. f
Ieder voelt dat het niet de enkele stuivers zgn, die nog «
vaak genoeg door ondank een bitteren bgsmaak bekomen, _
welke den arts dan voortdrgven. achthet zgn plicht te
komen waar hg geroepen wordt, ook onafhankelijk van
egoïstische overwegingen. En als het niet de vrge wil is,
die een moreel zwakkeren medicus zoo doet handelen,
dan is het de stem van het volk, die hem daartoe dwingt.
Zóó zeer is in het oog van het publiek het ambt van ‘
geneesheer verbonden met plichtsbetrachting ook over de
grenzen der baatzucht heen. Dit is het wat staking in
verband met den artsennaam zoo vreemd doet klinken.
Het woord staking is voor ons gewoonlgk verbonden
met het begrip der arbeidersbeweging, dus met de eischen
van hooger loon, korteren arbeidsduur enz. ten eigen
bate. Deze beweging is een verzet tegen de verhoudingen,
zooals door de macht van het geld geschapen zgn en
in stand worden gehouden. Slechts gedwongen stelt de
arbeid zich in dienst van het kapitaal. dat van zgn kant

a