HomeArtsenstaking, een teeken des tijdsPagina 15

JPEG (Deze pagina), 632.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 10.08 MB

7
Mnn woorden zgn niet alleen tot U gericht, o fonds-
, bestuurderen, gn züt slechts de knechten van den god,
i die zich bedrinkt aan de macht van het geld. Gü züt slechts
` de dienaren, die mee willen zvvelgen uit den dronken-
makenden kelk van uwen meester. En waar het U niet
gegeven is uwe lippen aan de gevulde bokaal te zetten
zooals de millionairs dat doen, daar vergenoegt ge u 1T1€t
de achtergebleven resten. Roesbegeeri g hebt ge U geworpen
op het collectieve kapitaal, dat de arbeider samenbracht
om zgn helpers in ziekte te kunnen beloonen. Met wel-
lust likt gn de sporen van macht op, die zelfs in deze
) uitgespaarde penningen opgesloten liggen. GQ poseert
misschien als onbaatzuchtig weldoener, terwül ge inwendig
" snakt naar elken droppel van dit vergift. Krampachtig
klemt ge U vast aan de plaats, die U werd toevertrouwd
door de eenvoudigen, die uwen aard niet kenden. Angst-
[ vallig bewaakt ge de resten van het kapitaal, die afdrop-
i pelden van het schamele loon van den werkman. Het
is reeds zoo ver gekomen dat ge U zelfs bedwelmt aan
de geur van den macht, die uitgaat van de koperoplossing,
" waarin de arbeider geconserveerd wordt.
Het is niet tegen u in het bhzonder dat ik toorn. Als
gg straks in uwen roes het bestaan van hoogstaande ge-
neesheeren benadeeld of vernietigd en hen voor goed in
het kamp der ontevredenen gedreven hebt door de kon-
sekwente toepassing van uwe leer, dan beklaag ik u. GQ
zijt slechts de slachtoffers van een lage hartstocht die l
zichzelf verachters schept. p
Maar mün toorn is mg te heilig om ze geheel en al g
op zulke treurige exemplaren van plutocraatjes uitte gie- 1
ten. geldt uw beginsel, dat in alle rangen en standen
,§ .
i
al
l
l